ΔΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2021

LINK SITE ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Η AgrinioMedia και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργανώνουν, με την τιμητική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Δυτικά Επιχειρείν 2021 Περιφερειακή Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, στον συνεδριακό πολυχώρο EMILEON, στο Αγρίνιο. Ώρες 9.30 έως 18.00.

Αποτελεί πρωτοβουλία συνεργασίας Θεσμικών Φορέων της Δυτικής Ελλάδος και παραγόντων της Αγοράς, προς δημιουργία ενός νέου βιώσιμου-παραγωγικού Μοντέλου Οικονομικής Ανασυγκρότησης, ως απόρροια και αποτέλεσμα υλοποίησης του γενικότερου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, από την Αγροτική και την Βιομηχανική Παραγωγή έως την παροχή υψηλής πιστότητας εξειδικευμένων Υπηρεσιών.

Έχουν προσκληθεί ως ομιλητές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής του υπάρχοντος επενδυτικού πλαισίου με την ανάδειξη του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας ισχυρή Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Περιεχόμενο του Συνεδρίου

 

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί την κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων που αφορούν από την αγροτική και την τουριστική ανάπτυξη έως τη μεταποίηση, τη βαριά Βιομηχανία και την ερευνητική δραστηριότητα.

Το σύνολο του εφαρμοσθέντος σχεδιασμού, το οποίο απαρτίζεται από πλήθος διαφορετικών υποσυστημάτων με δυναμικά αγώγιμη διασύνδεση, οδηγεί στη στόχευση μιας «νέας Αποδοτικότητας» και επιδίωξη εφαρμογής της στο Σύνολο της Αλυσίδας Αξίας.

Παρατηρώντας και αναλύοντας τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την δέσμευση τήρησης του συνόλου των κοινωνικών απαιτήσεων της περιφέρειας δυτικής Ελλάδος, το Συνέδριο φιλοδοξεί να παρουσιάσει, κάνοντας χρήση όλων των καινοτόμων μέσων και εργαλείων, την διαμορφωθείσα «Νέα Κανονικότητα».

Η επιτυχία της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για καθιέρωση της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού, τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον γενικότερο τομέα επενδύσεων, με επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναγκαιότητα και ισχυρή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, μετά τον COVID 19.

H αλλαγή της κουλτούρας του καταναλωτή, με το ισχυρό προσανατολισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς για τον ανωτέρω λόγο ο τρόπος αυτός αγοράς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπροστασίας του, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σύγχρονο επιχειρείν.

Το νέο πρότυπο του καινοτόμου επιχειρείν βασίζεται σε πολιτικές προστασίας της Δημόσιας Υγείας, στην προβολή των αυστηρών διαδικασιών τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και στην ψυχολογική υπερκάλυψη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Υγειονομικά ασφαλής χώρα είναι απόρροια στρατηγικής, βασισμένης σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές κοινωνικής ευαισθητοποίησης και κυρίως σε διαφανείς σχέσεις του πολίτη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.

Θεματικές Ενότητες

 

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή της δυτικής Ελλάδος, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύεται:

 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές,  (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, μεγάλα κατασκευαστικά και αρδευτικά έργα) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τις έξυπνες πόλεις και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Τις έξυπνες πόλεις με την καθοριστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Την ψηφιοποίηση της αγοράς με την είσοδο νέων τεχνολογιών, η οποία προσανατολίζει τους Αυτοδιοικητικούς και Επιμελητηριακούς Φορείς προς τον σχεδιασμό και την συγκρότηση συμβουλευτικού και κανονιστικού πλαισίου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Τον εξελικτικό μετασχηματισμό του Αγροτοδιατροφικού Τομέα και ειδικότερα των Παραγωγών, των Συνεταιρισμών καθώς και της Βιομηχανίας του κλάδου, με εφαρμογές σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή.

Η ψηφιοποίηση του κλάδου θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό και σε αειφορικό μοντέλο λειτουργίας της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ενσωματώνοντας, μέσω της εκπαίδευσης, τις βέλτιστες πρακτικές, αύξησης της στρεμματικής απόδοσης, της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων σε όλο τη μήκος της αλυσίδας αξίας. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα, η  βελτίωση των οικονομικών απολαβών του κλάδου, καθιστώντας  ελκυστική την  προσέλκυση νέων αγροτών.

 • Την Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων, την τυποποίηση – πιστοποίηση και ενίσχυση ως Brands, τόσο αυτών όσο και των σημείων-προορισμών Τουριστικού ενδιαφέροντος (Συνεδριακός, Θρησκευτικός, Αθλητικός κ.α.).
 • Τη σημασία και χρησιμότητα των ήπιων μορφών ενέργειας και των “καθαρών” καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG κ.α.) ως καταλυτών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ως προτεινόμενο καύσιμο, αλλά και ως παράλληλης επένδυσης (συνεταιριστικά αιολικά & φωτοβολταϊκά, πάρκα, χρήση βιομάζας κ.α.) με επενδυτική προοπτική.
 • Τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής με εφαρμογή στη μείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου καθώς και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Την Τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το funding, τη συμβολαιακή Γεωργία, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων, για προμήθεια εξοπλισμού (γεωργικά μηχανήματα, βιομηχανικές μονάδες κ.α.). Ανάλυση της νέας ΚΑΠ, με την δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας, με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (τυποποίησης προϊόντων, φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου, κλπ.) καθώς και την χρηματοδότηση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τις εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμιστικών μεταβολών που διαπνέουν τους υπό πραγμάτευση επιχειρηματικούς κλάδους (μεγάλες επενδύσεις, περιβαλλοντικές άδειες, εργασιακά, επαγγελματικά, πνευματικά δικαιώματα).

 

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Το Συνέδριο υλοποιείται με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και της Cultcom Consulting, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Το Συνέδριο αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη επισήμανση

Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί, εκ μέρους των διοργανωτών, το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων, όπως: παρουσία Ιατρού, απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, γάντια κ.α.), τήρηση αποστάσεων (αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ.), διαχείριση ανελκυστήρων κλπ. 

Για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία θα αποσταλούν προσωπικές προσκλήσεις εκ μέρους των διοργανωτών. Η διοργάνωση χαρακτηρίζεται από την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και απαιτείται η επίδειξη των σχετικών προσωπικών εγγράφων που αφορούν στην ταυτοποίηση και την υγειονομική κατάσταση των προσκεκλημένων, με κριτήρια προστασίας από τον covid 19.

 Πληροφορίες – Συμμετοχές:

– Άννα Καρατσώρη, mob. 6346 55 9527, τηλ. 26410 2400008, email: agriniomedia@gmail.com
– Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021, e-mail: iea@iea.org.gr

www.dytika-epixeirein.gr
www.agriniopress.gr
www.agrinionews.gr
www.iea.org.gr

ATHENS INVESTMENT FORUM 2021

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions S.A. διοργανώνουν το Στρατηγικό Συνέδριο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ):

4th Athens Investment Forum

Ελλάδα 2.0 – Μια Επενδυτική Επανάσταση για την Ελληνική Οικονομία

Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021,Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αίθουσα Φάρος

Site Συνεδρίου

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2021

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΩ LIVE STREAMING.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες από την διοργάνωση του Συνεδρίου.

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, με την τιμητική υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 8ο Στρατηγικό Συνέδριο:

“Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2021”.

Από την Επιβίωση στη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021, αίθουσα “ΕΡΜΗΣ”, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  Ώρες 10.00 έως 17.00.

Διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Boussias Communications, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Το Συνέδριο πραγματεύεται τη διαμορφωθείσα οικονομική πραγματικότητα και την ανάγκη δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια, οδηγώντας σε νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας.

Αποτελεί πρωτοβουλία συνεργασίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, των επαγγελματικών κλάδων και των παραγωγικών δομών, προς δημιουργία ενός νέου βιώσιμου-παραγωγικού Μοντέλου Οικονομικής Ανασυγκρότησης, την κατάρτιση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με ταυτόχρονη παρουσίαση των πρωτοβουλιών και θέσεών τους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η συλλογική προσπάθεια όλων των θεσμικών και κοινωνικών συνιστωσών της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα καθιέρωσης της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού, τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον ευρύτερο τομέα των επενδύσεων.

Βασική στόχευση αποτελεί ο εξορθολογισμός της διαχειριστικής μεθοδολογίας, η επαναφορά στην κανονικότητα, η σταθεροποίηση της αγοράς και η μεγιστοποίηση εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης στο Συνέδριο, σε συνάρτηση με την προσπάθεια αποκωδικοποίησης της αλλαγής στην κουλτούρα του καταναλωτή, καθώς εντός του πλαισίου διαχείρισης της “COVID” εποχής, διαφαίνεται η δημιουργία νέου συμπεριφορικού μοντέλου καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Το νέο πρότυπο του καινοτόμου επιχειρείν βασίζεται σε πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας, στην προβολή των αυστηρών διαδικασιών τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και στην ψυχολογική υπερκάλυψη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η Υγειονομικά ασφαλής χώρα είναι απόρροια στρατηγικής, βασισμένης σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές κοινωνικής ευαισθητοποίησης και κυρίως σε διαφανείς σχέσεις του πολίτη με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.

Η ενημέρωση, κινητοποίηση και ενεργός συμμετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων και των τοπικών κοινωνιών θα οδηγήσει στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού, με διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, κανονικότητα ίσων ευκαιριών και Επιχειρησιακή Δημοκρατία.

Επιδιώκεται η στοιχειοθέτηση και κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων της υγειονομικής προστασίας με την σταθερότητα της αγοράς, ως πρόθεση συντονισμού των στρατηγικών ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας.

Βασική  προϋπόθεση  η ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προσέλκυσης κεφαλαίων, με γνώμονα την ρεαλιστική αποτίμηση των μακροοικονομικών δεδομένων.

Κύριο σκοπό αποτελεί η δια μέσου των  Επιμελητηρίων ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων για τον σχεδιασμό πολιτικών προστασίας και συνοχής του κοινωνικού ιστού, προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης εν μέσω covid, των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και την υψηλή απόδοση των επενδύσεων.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής γνώσης και καταγραφής του υπάρχοντος πλαισίου ανάπτυξης, με την ανάδειξη του θεσμικού ρόλου του ΕΕΑ ως αξιόπιστο και διακεκριμένο Σύμβουλο Ανάπτυξης των Ελληνικών επιχειρήσεων, σε θέματα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καθώς και τη συμβολή του στην εδραίωση της κουλτούρας περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

H ψηφιοποίηση της αγοράς και η είσοδος νέων τεχνολογιών, προσανατολίζει τους Επιμελητηριακούς Φορείς προς τον σχεδιασμό και την συγκρότηση συμβουλευτικού πλαισίου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η θεματολογία του Συνεδρίου πραγματεύεται:

 • Τον ρόλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό ενός ισχυρού της αναπτυξιακού πλαισίου “Επόμενης Ημέρας”, με την δημιουργία επενδυτικής πρόωσης της οικονομίας.
 • Η ανάδειξη της συμβολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εισηγμένων εταιρειών στην προσέλκυση επενδύσεων και τελικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
 • Τη μέριμνα και συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υγειονομική προστασία του πληθυσμού, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, την αναπτυξιακή προοπτική εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών και την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αγοραστικής κανονικότητας.
 • Την ολοκλήρωση υλοποίησης προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής, με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στον πολίτη, τη βιωσιμότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Την επιβίωση και προοπτική του Λιανικού Εμπορίου και του Τουριστικού κλάδου και γενικότερα των πληγέντων επιχειρήσεων από την γενικότερη κατάσταση αντιμετώπισης της πανδημίας.
 • Την Τραπεζική και Εναλλακτική χρηματοδότηση. Την κρατική επιχορήγηση και ενίσχυση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και τις νέες προτάσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Τη συμβολή των ήπιων μορφών ενέργειας και των “καθαρών” καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ κ.α.) ως καταλυτών για τη μείωση του κόστους βιομηχανικής παραγωγής και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.).
 • Την διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Τουρισμός, Ναυτιλία, Μεταφορές, Αγροδιατροφικός τομέας. Επενδύσεις σε υποδομές, (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικές αρτηρίες).
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας, με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα αξίας.
 • Ασφαλώς Επιχειρείν. Κυβερνοασφάλεια και διαδικτυακή ηθική.

Το Συνέδριο αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη επισήμανση

Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί εκ μέρους των διοργανωτών το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων, όπως: απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, γάντια κ.α.), τήρηση αποστάσεων – αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ., διαχείριση ανελκυστήρων κλπ. 

Πληροφορίες – Συμμετοχές: Λουκάς Γιαννέλος, τηλ. 2105121021, 6984560000,

email: marketing@iea.org.gr

www.growthforum.iea.org.gr www.eea.gr www.iea.org.gr

ATHENS INVESTMENT FORUM 2020

Για 3η συνεχόμενη χρονιά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA
διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το World Energy Council Greece και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το Στρατηγικό Συνέδριο:

3ο Athens Investment Forum

Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην Πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Συνέδριο στόχευε στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, δίνοντας έμφαση στη νέα εποχή ψηφιοποίησης – ιδιαίτερα στη μετά COVID-19 εποχή, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον ισχυρού ανταγωνισμού.

Τα θέματα που πραγματεύθηκε το 3ο AIF, αποτελούν τους πιο νευραλγικούς τομείς της αγοράς και της οικονομίας της χώρας.

 • Financing – Οικονομία
 • Ανάπτυξη – Επενδύσεις
 • Ενέργεια
 • Υποδομές – Κατασκευές
 • Digital – Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Για το 2020 συμμετείχαν σημαίνοντα στελέχη της Κυβέρνησης και προσκλήθηκαν ομιλητές εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Θεσμών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Συνέδριο,

δείτε το Site Συνεδρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία της Boussias Communications και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2020» την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020.

Δείτε τις φωτογραφίες από την διοργάνωση του Συνεδρίου κάνοντας κλικ εδώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020

IEA Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική - 2020

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσε επιτυχώς με τη συνεργασία της Boussias Communications και την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο:

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2020»

την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΕΑ, στην Αθήνα.

Η Διοργάνωση τελεί υπό την Τιμητική Αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Εντός του πλαισίου των ήδη διαμορφωθέντων αλλά και των νέων δεδομένων της “COVID 19” εποχής, το Συνέδριο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αποτελούσε μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με στόχο την παρουσίαση των ωφελημάτων και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας όλων των σημαντικών κλάδων και παραγωγικών δομών, με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, απαραίτητου για την είσοδο και καθιέρωση της χώρας στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με τις νέες συνθήκες.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής του υπάρχοντος πλαισίου ανάπτυξης, με την ανάδειξη του θεσμικού ρόλου του ΕΕΑ ως αξιόπιστο και διακεκριμένο Σύμβουλο Ανάπτυξης των Ελληνικών επιχειρήσεων, σε θέματα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καθώς και τη συμβολή του εδραίωση της κουλτούρας περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση της αγοράς προσανατολίζει τους Επιμελητηριακούς Φορείς προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακού πλαισίου υποστήριξης και αναβάθμισης των δυνατοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ισχυρή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις μετά τον COVID 19.

H αλλαγή της κουλτούρας του καταναλωτή με το ισχυρό προσανατολισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς για τον ανωτέρω λόγο, ο τρόπος αυτός αγοράς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπροστασίας του, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά.

Η επιτυχία της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για καθιέρωση της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον γενικότερο τομέα επενδύσεων, με επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύεται:

 • Τον ρόλο των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πρωτοβουλίες και οι θέσεις του ΕΕΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID 19 καθώς και η επιτυχής διαμεσολάβησή του μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και των εκπροσώπων της αγοράς, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και εξελικτικών προτάσεων.
 • Τις έξυπνες πόλεις και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
 • Τη διασύνδεση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής, με εφαρμογή στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Την Τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το funding και τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η περίπτωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την γενικότερη κατάσταση αντιμετώπισης της πανδημίας.
 • Τη σημασία και χρησιμότητα των ήπιων μορφών ενέργειας και των “καθαρών” καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ κ.α.) ως καταλύτες για τη μείωση του κόστους βιομηχανικής παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.).
 • Την διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου καθώς και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διεκδικήσει αξιόλογο τμήμα των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές, (λιμάνια, αεροδρόμια) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τη συμβολή του Αγροδιατροφικού Τομέα στην ανάπτυξη της χώρας και τις προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Το Συνέδριο αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων με τη διαδραστική digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων και υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Ιδιαίτερη επισήμανση
Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων, έχει προγραμματιστεί εκ μέρους των διοργανωτών το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων (απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας, απολυμαντικά, τήρηση αποστάσεων-αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ., διαχείριση ανελκυστήρων κλπ.).

YouTube Live: https://bit.ly/31RicU6

www.growthforum.iea.org.gr www.eea.gr www.iea.org.gr

ATHENS INVESTMENT FORUM 2019

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Vertical Solutions SA διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και το World Energy Council Greece, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Athens Investment Forum 2019:

Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο πραγματευόταν την Επόμενη Ημέρα  του Ελληνικού Επιχειρείν καθώς και τον ρόλο του ΤΕΕ στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσέλκυσης κεφαλαίων.

Απώτερος σκοπός η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, την δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, αφορούσε την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματευόταν:

 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.) με έμφαση στους συντελεστές ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, Ναυτιλία, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταφορές, Τουρισμός.
 • Την τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω των Χρηματιστηρίων σε συνεργασία με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ως βασικούς παράγοντες για κάθε σταθεροποιητική προοπτική.
 • Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια.
 • Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και κυκλική οικονομία.
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
 • Ανάπτυξη των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια) και την αξιοποίηση του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα υψηλού ποιοτικού-τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Αγροτική οικονομία και διεθνές περιβάλλον: ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και τον νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών.
 • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.

Στο Συνέδριο τέθηκαν εντός του πλαισίου θεωρητικής αναφοράς αλλά και ρεαλιστικής πραγμάτωσης, η συμβολή των Ελληνικών Επιχειρήσεων και των ξένων Επενδυτών στο υπό διαμόρφωση, νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια.

Εντός των σκοπών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονταν: η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων για  σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Κεντρικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ενημέρωση-κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών Κοινωνιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (bestpractices), με καινοτόμες επενδυτικές προτάσεις.

Απευθυνόταν σε όλες τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εξετάζουν τη δυνατότητα επενδύσεων υψηλής απόδοσης στη χώρα μας καθώς και στην εξεύρεση κεφαλαίων από τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενες στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών.

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και την υψηλή απόδοση των επενδύσεων.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη Ενώσεων Βιομηχανιών και Επιμελητηρίων, παρουσιάζουν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Πληροφορίες – Συμμετοχές:

Μαριέττα Μπακαλοπούλου, τηλ.210 3629539, e-mail: mariettabak@verticalsolutions.gr

Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 210 5121021, 6984560000, email: marketing@iea.org.gr

Επισκεφθείτε Site Συνεδρίου

Περιβαλλοντική δράση ΣΚΑΙ Πάρνηθα

Περιβαλλοντική δράση του ΣΚΑΙ στην Παρνηθα στις 14.4.2019.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιβαλλοντική δράση που διοργάνωσε στην Πάρνηθα ο ΣΚΑΙ και το ΦΔΕΔΠ και υποστήριξε το ΙΕΑ καλώντας τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με μεγάλη συμμετοχή που έκρινε επιτυχή τη θητεία και το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο ΔΣ του ΙΕΑ στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. 2019 και ώρα 18.30, στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Λένορμαν 244, τκ. 10443, περιοχή Κολωνός, στην Αθήνα Αττικής.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικός Απολογισμός με Παρουσίαση Εκτίμησης από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάρκεια της θητείας του έως της ημερομηνίας, διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από Τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό.

3) Διενέργεια εκλογών βάσει της από 14/4/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 & 21, του καταστατικού Ίδρυσης και Λειτουργίας καθώς ολοκληρώθηκε η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ATHENS INVESTMENT FORUM 2018

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Vertical Solutions SA διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το Στρατηγικό Συνέδριο: Athens Investment Forum 2018: Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη.

Δείτε τις φωτογραφίες από την διοργάνωση του Συνεδρίου κάνοντας κλικ εδώ

ATHENS INVESTMENT FORUM ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

athens investment forum 2018 IEA

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Vertical Solutions SA διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Athens Investment Forum 2018:

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 , στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Πραγματευόταν τη συμβολή των Ελληνικών Επιχειρήσεων και των ξένων Επενδυτών στο υπό διαμόρφωση, νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια.

Το πρότυπο αυτό του καινοτόμου επιχειρείν βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές και κυρίως σε διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.

Κύριο σκοπό αποτελούσαν η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων δια μέσου των  Επιμελητηρίων για  σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με την ενημέρωση, κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών Κοινωνιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (bestpractices), καινοτόμες επενδυτικές προτάσεις κλπ.

Απευθυνόταν σε όλες τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εξετάζουν τη δυνατότητα επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και στην εξεύρεση κεφαλαίων από τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενες στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών.

Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο έγιναν τοποθετήσεις επίκαιρης θεματολογίας, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης επιχειρηματικών ευκαιριών και επενδύσεων που καθορίζει τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με κύριο στόχο να δώσουν απαντήσεις σε φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα.  Τονίσθηκε η ανάγκη αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς: πρωτογενείς, κυρίως την γεωργία και τα μεταλλεία, δευτερογενείς δηλαδή την από πολλού αγνοημένη μεταποίηση και τριτογενείς δηλαδή τουρισμό ναυτιλία και λοιπές υπηρεσίες.

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και την υψηλή απόδοση των επενδύσεων.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη Ενώσεων Βιομηχανιών και Επιμελητηρίων, παρουσίασαν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Η θεματολογία περιλάμβανε:

Α) Την Διεθνή Εμπειρία και Συμβολή

 • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Την αξιοποίηση των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος.
 • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού ποιοτικού, τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, Ναυτιλία, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταφορές, Τουρισμός.
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη της περιφέρειας.
 • Τις Τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής.
 • Τη συμβολή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στη προσέλκυση και διατήρηση μακροχρονίων σχέσεων ξένων επενδυτών με τις εισηγμένες εταιρείες.

Β) Την Ελληνική Ανάπτυξη

 • Την ανάδειξη του ρόλου άμεσων επενδύσεων ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας τόσο μέσω της άντλησης εγχώριων κεφαλαίων όσο και μέσω της εξεύρεσης κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ). Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητάς τους, με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό και την επιλογή καινοτόμου εξειδίκευσης (φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες μεταλλουργικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.)
 • Την καινοτομία & την επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικούς παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τη σημασία της χρηματοδότησης της βιομηχανίας μέσω των τραπεζών, των ξένων Founds και του χρηματιστηρίου.

Γ) Τον ρόλο των Θεσμικών Οργάνων και τις απορρέουσες Μεταρρυθμίσεις

 • Τη θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, τον ρόλο των Τραπεζών ως ακρογωνιαίου λίθου ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών, στη διεκδίκηση μεγάλων έργων, στο εξωτερικό.
 • Το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, σε σχέση με τον διεθνή-παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις μελλοντικές επενδυτικές προκλήσεις.

Κύριο στόχο του Συνεδρίου αποτελούσαν:

 • Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών, με καθολική εφαρμογή στην Οικονομία.
 • Η ανάδειξη της Οικονομικής, Πολιτικής και γαιωστρατηγικής ενδυνάμωσης της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απώτερο σκοπό αποτελούσε η αποτύπωση, εκ μέρους των συμμετεχόντων, των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Διοργάνωση απευθυνόταν σε εκπροσώπους Αρχών, Φορέων, Ενώσεων και Επιμελητηρίων, σε στελέχη του Χρηματοπιστωτικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας και Εμπορίου, σε ανώτατα στελέχη Οργανισμών του Δημόσιου και εταιρειών του Ιδιωτικού τομέα, σε διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και χωρών στις οποίες υπάρχει Επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον από και για την Ελλάδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Site Συνεδρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ GROWTH 2018

growth_2018_iea_0012

Δείτε τις φωτογραφίες από την διοργάνωση του 6ου Στρατηγικού Συνεδρίου «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2018», που οργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και τη Boussias Communications, στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Για να δείτε τις φωτογραφίες κάντε κλικ εδώ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 14/5/18

growth 2018

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Boussias Communications το 6ο Στρατηγικό Συνέδριο:

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2018»

τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο πραγματεύθηκε το ρόλο του Ε.Ε.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ προέβη με ιδιαίτερη επιτυχία στην κατάρτιση του Οδικού Χάρτη για την διοργάνωση του δεύτερου μαραθωνίου καινοτομίας της ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις. Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων πόλεων, προσανατολίζει τη Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.

Το Ε.Ε.Α. έχοντας ως κύριο στόχο την ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και διακεκριμένο Σύμβουλο ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, την δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύθηκε:

 • Το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια
 • Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και κυκλική οικονομία
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αγροτική οικονομία και διεθνές περιβάλλον: ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και τον νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ARGO BRUSSELS HELLENIC NETWORK και υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗ (6/3/18)

banner1500x400

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018, (17:30-20:30), στην αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, στην Αθήνα από τον Όμιλο Δημοκρατία & Πολιτισμός και το Fondation Gabriel Péri το Συνέδριο “Η Αγορά Εργασίας στην Ν. Ευρώπη – Προοπτικές Ανάπτυξης & Απασχόλησης”.

Δείτε Φωτογραφίες του Συνεδρίου.

Το Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας αναγνωρισμένο από το Γαλλικό Κράτος, Ίδρυμα Fondation Gabriel Péri ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την στενή συνεργασία του στην Ελλάδα με τον Όμιλο Δημοκρατία & Πολιτισμός (εν Ελλάδι φίλοι της Fondation Gabriel Peri) προχώρησε, σε συνέχεια δύο εξαιρετικά επιτυχημένων διοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 2017 (με επίκεντρο τις Οικονομικές και Πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τις Γαλλικές εκλογές), σε μια ακόμα εκδήλωση/ημερίδα με κύριο θέμα τις αλλαγές τα τελευταία χρόνια στην εργασία και τις εργασιακές σχέσεις στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία κ.α.) στην αποτίμηση τους αλλά κυρίως στις επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση ενός πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας συνθηκών πλήρους απασχόλησης, στον απόηχο της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η βασική θεματολογία που αναπτύχθηκε από Πανεπιστημιακούς και Εμπειρογνώμονες χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (από Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα) καθώς και από Εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Ελλάδας, έδωσε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για το ρόλο των πολιτικών απασχόλησης και του θεσμικού πλαισίου στις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης των συγκεκριμένων χωρών και της σταθερής ενίσχυσης της απασχόλησης.

Επιπρόσθετα πραγματεύτηκε τον τρόπο που οι συντελούμενες πολιτικές και οικονομικές διεργασίες στην Ευρώπη επηρεάζουν την εξέλιξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων για την ανάπτυξη των Τοπικών κοινωνιών.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Περισσότερα δείτε fondation-gabriel-peri

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (11/3/18)

parnitha-11-martiou-2018

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με επιτυχία ενέργεια δεντροφύτευσης περιοχής της Πάρνηθας, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, την συγκριμένη ημέρα εθελοντές και προσωπικό των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, συμμετείχαν σε δράση δεντροφύτευσης στις καμένες εκτάσεις, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Οι εργασίες, ξεκινήσαν στις 10.30 το πρωί και θα ολοκληρώθηκαν στις 13.00.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.iea.org.gr,  στο http://www.parnitha.eu/.

 

banner-symmetoxes-parnitha-18

 

Πληροφορίες-Συμμετοχές:

Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 2105121021, e-mail. marketing@iea.org.gr

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής κάντε κλικ εδώ

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (12/12/2017)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το στρατηγικό Συνέδριο:

«Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον

– Ψηφιακός μετασχηματισμός & Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης»

που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στο King George Hotel, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Στην εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και στην επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και των Συστημάτων που Μαθαίνουν (Cognitive), το «άστυ» μετασχηματίζεται και ψηφιοποιείται.

Στόχος

Στόχος του συνεδρίου υπήρξε η αποτύπωση του υφιστάμενου στην Ελλάδα αστικού τοπίου, η σκιαγράφηση των τάσεων και των προκλήσεων του σήμερα και του άμεσου μέλλοντος, η ανάδειξη των  εντόπιων-βέλτιστων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και η προώθηση  πρακτικών έξυπνης διαχείρισης.

Φιλοδόξησε να αποτελέσει εφαλτήριο για διάλογο αναφορικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη των αστικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των πόλεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Επιπλέον εστίασε στον ειδικό ρόλο των Δήμων για να εμφυσήσουν στον πολίτη τις βασικές αξίες μιας σύγχρονης ελληνικής «έξυπνης και κυκλικής αξιολόγησης» όπου ακόμα και τα απόβλητα θα αντιμετωπίζονται ως προϊόντα με χρησιμότητα και αξία ενώ θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας μέσω διασύνδεσης και αυτοματισμών.

Το Συνέδριο ανέδειξε τον σημαίνοντα ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του αστικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα site συνεδρίου

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (12/11/2017)

Δείτε φωτογραφίες από την ενέργεια δεντροφύτευσης που διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) σε περιοχή της Πάρνηθας, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (12/11/17)

2017 nov parnitha ΙΕΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία και ιδιαίτερη σημαντική εθελοντική συμμετοχή την ενέργεια δεντροφύτευσης περιοχής της Πάρνηθας.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε  δεντροφύτευση στις καμένες εκτάσεις, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Οι εργασίες, ξεκίνησαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι, όταν προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα.

Στην ενέργεια αυτή έλαβαν μέρος τόσο εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των διοργανωτών όσο και οργανωμένες συμμετοχές προσωπικού των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, εντός του πλαισίου των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας.

Μεταξύ αυτών, με υψηλή συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων συμμετείχαν εταιρείες όπως η  Brings Hellas, η ΔΕΗ ΑΕ, η Premier Capital Hellas, κλπ.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι εταιρείες: Boussias Communications, Thecaller, Εcoenergein.com.

Ο ΣΚAΪ και το Ι.Ε.Α. στηρίζουν τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας του της Πάρνηθας, που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

O ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.skai.gr, στο   www.iea.org.gr,  στο http://www.parnitha.eu/.

Πληροφορίες-Συμμετοχές:

Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 2105121021, e-mail. marketing@iea.org.gr

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής κάντε κλικ εδώ

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

 

 

 

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση

Αίτηση Συμμετοχής στις Δράσεις ΙΕΑ

ypostiriktes-dentro-9-11

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Investment Opportunities in Southeastern Europe

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από το στρατηγικό Συνέδριο: Investment Opportunities in Southeastern Europe – Trends and Challenges in the Energy Sector

Το οποίο διοργάνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ).

Για το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ κλικ εδώ.

Για τις φωτογραφίες του Συνεδρίου κλικ εδώ.

INVESTMENT ΟPPORTUNITIES IN SOUTHEASTERN EUROPE (9/9/2017)

nvestment_Opportunities_1500_400_EN

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), εντός του πλαισίου της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το στρατηγικό Συνέδριο:

Investment Οpportunities in Southeastern Europe:

Trends and Challenges in the Energy Sector

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 09:00-16:00, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Υπο την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το Συνέδριο εντάσσεται στο πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στοχεύει να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ Α.Ε φιλοδοξεί να έχει εκσυγχρονιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού περιβάλλοντος, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική.

Διαμέσου του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η ΔΕΗ Α.Ε. φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει το πλαίσιο επέκτασης των επενδύσεων, με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας.

Επιπρόσθετα, πραγματεύεται την ανάδειξη της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας ως πύλης και ενεργειακού κόμβου για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη καθώς και των ευκαιριών που παρουσιάζει η δυναμική διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 1. Τάσεις κι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Προοπτικές κι επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης
 • Παραγωγή ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πηγές και Αποθήκευση
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία άμεσων και έμμεσων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα

Το Συνέδριο υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων: ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

For more information, please contact Mr. Vassilis Kafiris, tel. 2106617777 (ext. 132), Mr. Dimitris Neofotistos, tel. 2105121021, 6944 300870, email: marketing@iea.org.gr and Mrs. Despoina Travlou, email d.travlou@iea.org.gr.

Σχετικές ιστοσελίδες links:

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (29/5/2017)

banner_growth

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και την υποστήριξη της Boussias Communications διοργάνωσε με επιτυχία το 5ο Στρατηγικό Συνέδριο::

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2017»

τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017, στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας με 200.000 μέλη. Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Το Συνέδριο ανέδειξε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, τις δυνατότητες αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Απώτερος σκοπός υπήρξε η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, την δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και περιλάμβανε:

 • Τη θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο καθώς και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό.
 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αγροτική οικονομία και διεθνές περιβάλλον: Κοινή αγροτική πολιτική, διεθνείς διαστάσεις αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την οικονομική ανάπτυξη και πλεονεκτήματά του στις διεθνείς αγορές.
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και ο νέος χάρτης τηλεπικοινωνιών.
 • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της παραγωγής και της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό και την επιλογή καινοτόμου εξειδίκευσης (φαρμακοβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες μεταλλουργικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.α.). Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων πόλεων, προσανατολίζει προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Ευφυείς πόλεις
 • Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση ενός ισχυρού επενδυτικού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μοχλού της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Περισσότερα στο site του Συνεδρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (29/5/2017)

Φωτογραφικό υλικό από την διοργάνωση του Συνεδρίου Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2017 το οποίο διοργανώθηκε με σημαντική επιτυχία σε αριθμό συμμετοχών και συνεδριακά αποτελέσματα, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, στο Ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΟΔΡΑ (3/4/2013)

ΤΣΙΟΔΡΑΣΟι εκδόσεις Μίνωας σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

του Δημήτρη Τσιόδρα με τίτλο:

Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί

Οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί, οι εξωτερικές απειλές και τα όρια

της συνεργασίας στην ΕΕ.

τη Δευτέρα 3 Απριλίου, στις 19.00,

στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138).

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (20/2/17)

Foundation Gabriel Peri and IEA

Το Fondation Gabriel ri και ο Όμιλος «Δημοκρατία, Ελευθερία, Δικαιοσύνη» (εν Ελλάδι φίλοι της Fondation Gabriel Péri) διοργάνωσαν με επιτυχία το συνέδριο

Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων

με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Boussias Communications.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 17:30-20:30 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, στην Αθήνα.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.iea.org.gr/fondation-gabriel-peri

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (20/2/2017)

Δείτε τις φωτογραφίες από την διοργάνωση του Συνεδρίου «Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων: Οι προκλήσεις των γαλλικών εκλογών», το οποίο διοργανώθηκε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 από το Fondation Gabriel Péri και τον Όμιλο «Δημοκρατία, Ελευθερία, Δικαιοσύνη» (εν Ελλάδι φίλοι της Fondation Gabriel Péri) με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Boussias Communications.

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.

ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016: Γυναίκα, η δύναμη της ανάπτυξης

banner_epimelos_epixeirein_2016_kranidiwths

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και η Boussias Communications διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο

ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016: Γυναίκα, η δύναμη της ανάπτυξης

Το Συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών «Γιάννος Κρανιδιώτης», Ακαδημίας 1, στην Αθήνα.

Προσκλήθηκαν ως ομιλητές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκών Φορέων, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών της αγοράς και διακεκριμένες γυναίκες επιχειρηματίες-υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Στόχος του Συνεδρίου

Το Συνέδριο πραγματευόταν το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, προσδιορίζοντας τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας εντός του σύγχρονου επιχειρείν, με βασικούς παρονομαστές την ισότιμη συμμετοχή και τον αυτοπροσδιορισμό στον αγώνα των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της προσωπικότητάς της.

Η σημερινή γυναίκα δύναται ισότιμα να συμβάλει στην ώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την εξωστρέφεια, τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση, την ηθική διακυβέρνηση και όλες τις αξίες που συντελούν στην προώθηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος η συγκράτηση των επιχειρήσεων και των ταλέντων στη χώρα  καθώς και η προσέλκυση  επενδυτικών δράσεων.

Το Συνέδριο προσδιόρισε τη συμβολή της γυναίκας στην ανάπτυξη των στρατηγικών εκείνων που θα δημιουργήσουν την καινοτόμο, ανταγωνιστική και παραγωγική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με θέσεις εργασίας και δυναμική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016 (30/11/2016)

Δείτε φωτογραφίες από την διοργάνωση του Στρατηγικού Συνεδρίου ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016: Γυναίκα, η δύναμη της ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 30 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών «Γιάννος Κρανιδιώτης», Ακαδημίας 1, στην Αθήνα.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (6/11/2016)

parnitha IEA

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) υλοποίησαν με επιτυχία ενέργεια δεντροφύτευσης σε περιοχή της Πάρνηθας, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016. 

Ο ΣΚAΪ και το Ι.Ε.Α. στήριξαν τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας, που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, εθελοντές και προσωπικό των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, συμμετείχαν σε δράση δεντροφύτευσης στις καμένες εκτάσεις, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με χορηγούς επικοινωνίας την εταιρεία Boussias  Communications και το διαδικτυακό περιοδικό  ECOENERGEIN (www.eco-energein.com ).

 O ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης ( Ι.Ε.Α.), τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το ΚΕΑΝ, θα βρείτε στο www.skai.gr, στο   www.iea.org.gr, στο http://www.parnitha.eu/.

Πληροφορίες-Συμμετοχές:

Δημήτρης Κοκορομύτης, τηλ: 210 5121021, e-mail: marketing@iea.org.gr

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής κάντε κλικ εδώ

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση

https://iea.org.gr/application-drasis-iea

 ypostiriktes_dendro_nov16b

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (6/11/2016)

Φωτογραφίες από την ενέργεια δεντροφύτευσης σε περιοχή της Πάρνηθας, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, που διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το ΣΚ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (5/6/2016)

banner_parnhtha_05_06_2016

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος.

Το Ι.Ε.Α. στήριξε τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας του της Πάρνηθας, που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, εθελοντές και προσωπικό των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, συμμετείχαν σε δράση περιποίησης και καθαρισμού των εκτάσεων που δεντροφυτεύτηκαν στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε, με χορηγούς επικοινωνίας την εταιρεία Boussias  Communications και το διαδικτυακό περιοδικό ECOENERGEIN.GR.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, θα βρείτε στο www.iea.org.gr και στο www.parnitha.eu.

Πληροφορίες-Συμμετοχές:

Δημήτρης Κοκορομύτης, τηλ: 210 5121021, e-mail: marketing@iea.org.gr

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής κάντε κλικ εδώ

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση

https://iea.org.gr/application-drasis-iea

parnitha june 16c ypostiriktes

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (5/6/2016)

Δείτε φωτογραφίες από την περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, που διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.)

ATHENS NATURAL GAS FORUM 2016 (22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

athens_natural_gas_728_apr

Η Boussias Communications και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) με ιδιαίτερη επιτυχία διοργάνωσαν με την υποστήριξη της Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ το στρατηγικό Συνέδριο «Athens Natural Gas Forum 2016»

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών της ευρύτερης περιοχής ορίζουν το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων αλλά και τις βασικές παραμέτρους για το σχεδιασμό στρατηγικής και  βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Το «Athens Natural Gas Forum 2016» πραγματεύτηκε όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την ενεργειακή βιομηχανία, από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Συρία και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική, τη δυναμική είσοδο  του Ιράν στην παγκόσμια αγορά, έως την αναγκαιότητα ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς. Εντός του πλαισίου αυτού, το Συνέδριο στόχευσευ στην παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών και στην ανάδειξη του ρόλου των εμπλεκομένων μερών και τη σημασία ύπαρξης  εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ τους και κυρίως μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και Ρωσίας.

Κύρια σημεία αναφοράς:

 • Ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια.
 • Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος και πύλη εισόδου της ενέργειας στην Ευρώπη.
 • Το Φυσικό Αέριο ως πυλώνας αειφορικής ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, διακρατικές συμφωνίες, συμμαχίες, εξαγορές.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της αγοράς, εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών οδηγιών στην χονδρεμπορική αγορά αερίου και στα δίκτυα μεταφοράς, απελευθέρωση της αγοράς & διαχωρισμός εταιριών εμπορίας και δικτύων στην Διανομή.
 • Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου και η άρση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του δικτύου λιανικής πώλησης έως το 2018, πουδιαθέτουν σήμερα οι τρεις ΕΠΑ.
 • Οι Δρόμοι του Φυσικού Αερίου: Αγωγοί (TAP, IGB, EastMed), Σταθμοί Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης (Terminals), FSRUs, small scale LNG, LNG bunkering, LNG satellite storages & networks, LNG Truck Loading κ.ά.
 • Εξόρυξη Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα – Κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
 • Βιομηχανικοί καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Χρήση και Ανάπτυξη.
 • Ασφάλεια και Ασφάλιση εγκαταστάσεων.
 • Διαχειριστικά συστήματα – Πιστοποιήσεις.

Ανάλυση Θεματολογίας

Ενότητα 1:

Η ενεργειακή σκακιέρα της Ευρασίας και της Ανατολικής  Μεσογείου

 • H πολιτική μη εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είσοδος στη διεθνή ενεργειακή σκακιέρα χωρών με αξιόλογα κοιτάσματα
 • Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, διακρατικές συμφωνίες, τάσεις και προοπτικές
 • «Ενεργειακές υπερδυνάμεις» σε θέματα τεχνολογίας και επενδύσεων
 • Νομοθετικό / Ρυθμιστικό πλαίσιο

Ενότητα 2: 

Οι Δρόμοι του Φυσικού Αερίου και η στρατηγική της Ελλάδας 

 • Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και το Μνημόνιο.
 • Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ).
 • Ο ρόλος της Ελλάδας, ως πύλης εισόδου του Φυσικού Αερίου της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη και κόμβου μεταφοράς του Φυσικού Αερίου.
 • Αγωγοί: TAP, IGB, East Med και άλλοι – Δυσλειτουργία διαχειριστικής επάρκειας λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων.
 • Αποθήκευση: LNG Terminals, FSRUs  και Μεταφορά με αγωγούς και με LNG carriers.

Ενότητα 3:

Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς

 • Η σημασία του Φυσικού Αερίου για την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
 • Οι μεγάλοι καταναλωτές φυσικού αερίου και το μέλλον της Βιομηχανίας. Βιομηχανικοί χρήστες Φυσικού Αερίου: Τάσεις και προοπτικές.
 • Η δομή της αγοράς στο μέλλον: βιωσιμότητα κλάδου, δίκτυα διανομής, ηλεκτροπαραγωγή, αύξηση ζήτησης.
 • Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Σημαντικές εξελίξεις και αναδιάταξη του πλαισίου δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας.
 • Ασφάλεια τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου.
 • Ιδιωτικοποιήσεις, εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες.
 • Έργα υποδομών και μεγάλοι Όμιλοι Βιομηχανικών κατασκευών σε έργα  Φυσικού Αερίου.
 • Η Ελλάδα ως χώρα διαμετακόμισης και ως παραγωγός υδρογονανθράκων. Εξερεύνηση υποθαλάσσιων και χερσαίων περιοχών για υδρογονάνθρακες.
 • Οικόπεδα Δυτικής Ελλάδας, Νότιας Κρήτης: Ανάλυση των δεδομένων των σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες.
 • Τιμολογιακή πολιτική και οικιακοί χρήστες.
 • Αεριοκίνηση και άλλες χρήσεις.
 • Φυσικό Αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Η πρόκληση της ασφάλειας και της ασφάλισης εγκαταστάσεων και έργων.
 • Η διαχείριση, η πιστοποίηση της ποιότητας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το Forum διοργανώνεται βάσει των προδιαγραφών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121, γεγονός που συνιστά κατοχύρωση παροχής, υψηλής στάθμης υπηρεσιών.

www.athensnaturalgas.gr & www.iea.org.gr

Athens ExtroVision Forum 2016 (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

banner_AthensExtroVisionForum_1200X300_7_4

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) διοργάνωσε με επιτυχία το Συνέδριο με τίτλο:

«Athens ExtroVision Forum 2016», & θέμα:

«Η Εξωστρέφεια της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα»

Το Συνέδριο διοργανώθηκε βάσει των προδιαγραφών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121, την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στην αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, στην Αθήνα. Ώρες 17.00 έως 20.00.

Κύριοι στόχοι:
Το Συνέδριο εστιάζει στα διλήμματα των επιχειρηματιών αναφορικά με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό καθώς και σε όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, στα πνευματικά δικαιώματα, στα χρηματοοικονομικά ζητήματα και στη φορολογία αυτής.
Φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική και την ευελιξία που δημιουργεί η  εν μέσω συνεργειών συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δίκτυα επιχειρηματικότητας,  εντός και εκτός συνόρων, απαντώντας στο ερώτημα εάν η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή τους .
Επιπρόσθετα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα, το νομικό και γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εταιρική διακυβέρνηση.

Θεματολογία:
Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

•    Παρουσίαση των ελληνικών νομικών μορφών.
•    Το δίλημμα του Επιχειρείν  στο εξωτερικό.
•    Πρότυπα δημιουργίας συνέργειας και δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.
•    Χρηματοοικονομική και φορολογική αντιμετώπιση των ελληνικών νομικών μορφών & των διαφόρων μορφών συνέργειας.
•    Εμπορικό σήμα, Ευρεσιτεχνίες και Πνευματικά Δικαιώματα: « Ο πλούτος της επιχείρησης».
•    Τα νέα “made in Greece” προϊόντα: Η καινοτομία, το R&D και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
•    Success Stories ελληνικών επιχειρήσεων & συνεργειών.

Περισσότερα: extrovision.iea.org.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ENERGY MASTERING AWARDS 2015

Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης στην Τελετή Απονομής των Energy Mastering Awards 2015

Σε μια ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά φέτος, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, στο Cine Κεραμεικός, η τελετή απονομής των Energy Mastering Awards 2015,  με την υποστήριξη απο το  Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).

energyawards 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Ο πρόεδρος του ΙΕΑ παραδίδει το GOLD βραβείο – στη Μαρία Μαγγιλιώτου, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, περισσότερα από 250 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Υπουργείων, Δημόσιων Φορέων, καθώς και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι, παρακολούθησαν την απονομή των βραβείων στις καλύτερες πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης και αειφορίας στην Ελλάδα. Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από την έκδοση Plant Management της Boussias Communications, παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων, Δρ Γιώργος Αγερίδης, στην εισαγωγική ομιλία του, υπογράμμισε πως η θερμή ανταπόκριση των εταιρειών ηγετών της ελληνικής αγοράς στα Energy Mastering Awards 2015 αποδεικνύει πως η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί πολύ σημαντική υπόθεση, αφού «συντελεί στην επίτευξη σημαντικών επιδόσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας κατά την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, αποφέρει σημαντικά οφέλη και μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οικονομικό, κοινωνικό, καθώς και στον αναπτυξιακό και επιχειρηματικό τομέα, ενώ συμβάλλει γενικότερα στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων».

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

Στα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες από ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα. Στις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης, GOLD βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Τράπεζα Eurobank Ergasias, Sirecled Hellas, Druckfarben Ελλάς – KRAFT Paints, Ελληνικά Πετρέλαια και Porto Carras Grand Resort.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των Τιμητικών Βραβείων προς τους:Δημήτριο Βίτσα, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης, για το έργο LIFE MECM, Στέφανο Παλλαντζά, Πρόεδρο ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου για το έργο Passivistas: The House Project, Δρ Νίκο Μαρκάτο, Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικκαίων.

Για περισσότερα επισκεφθείτε το site www.energyawards.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 13/11/15

SE region-in-crisis

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015, στο Ξενοδοχείο King George, (αίθουσα Ballroom) η ημερίδα «ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, από τη Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ημερίδας.

Πληροφορίες για τους διοργανωτές:

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (8/11/2015)

Με σημαντικη επιτυχία διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) την περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές φωτογραφίες από τη περιβαλλοντική δράση:

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (8/11/2015)

parnitha_banner_760x400

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με επιτυχία ενέργεια δεντροφύτευσης περιοχής της Πάρνηθας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Οι εργασίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι ενώ τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ξεχωριστό χώρο για φιλοπεριβαλλοντικά παιχνίδια.

Ο ΣΚAΪ και το Ι.Ε.Α. στήριξαν τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας του της Πάρνηθας, που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με χορηγούς επικοινωνίας την εταιρεία Boussias Communications και το διαδικτυακό περιοδικό ECOENERGEIN.GR.

O ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις στο μέλλον. Πληροφορίες θα βρείτε www.skai.gr, www.iea.org.gr, www.parnitha.eu.

Πληροφορίες-Συμμετοχές:

Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 2105121021, e-mail. marketing@iea.org.gr

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής κάντε κλικ εδώ

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την διεύθυνση

https://iea.org.gr/application-drasis-iea

ypostiriktes_10_11

SPREADING KNOWLEDGE INITIATIVE (23/10/2015)

speading_banner

H Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.), σε συνεργασία με τη Boussias Communications, διοργάνωσαν με σημαντική επιτυχία την Πρωτοβουλία για την Διάδοση της Γνώσης 2015 (Spreading Knowledge Initiative 2015), την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα.

Οι Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο σε όλους τους τομείς που αφορούν στην διεθνώς ανταγωνιστική και κερδοφόρα λειτουργία τους. Με βάση αυτή την διαπίστωση, θεωρούμε ότι η Ελληνική οικονομία θα ωφεληθεί από την διάδοση των παραπάνω γνώσεων στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εταιρειών και στελεχών.

Η Πρωτοβουλία πραγματεύεται τη συμβολή του σύγχρονου management στη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια, καθώς και τη διαμόρφωση εξελιγμένων προτύπων επιχειρηματικότητας εντός των πλαισίων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τηρουμένων πάντα των όρων της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές και σε διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα. Η Πρωτοβουλία θα συμβάλει ενισχυτικά στην ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της απαιτούμενης αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, η προαγωγή της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδύσεων, η συγκράτηση των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Κύριο στόχο του Συνεδρίου αποτελούσαν:

 • Η διερεύνηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που προσφέρονται για τις επενδύσεις.
 • Η ανάδειξη της συμβολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εισηγμένων εταιρειών στην προσέλκυση επενδύσεων και τελικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών με καθολική εφαρμογή στην οικονομία.

Απώτερος σκοπός υπήρξε η παρουσίαση από τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, διαχέοντας έτσι τη γνώση και κοινωνώντας την πετυχημένη εταιρική κουλτούρα. Εντός της βασικής θεματολογίας θα αναλυθεί η πετυχημένη πορεία ισχυρών επιχειρηματικών Ομίλων, κρατικών και ιδιωτικών, καθώς μεγάλοι Όμιλοι της χώρας αποτελούν τους μεγαλύτερους επενδυτές.

Η κύρια θεματολογία της Πρωτοβουλίας περιλάμβανε:

 1. Την Ελληνική Ανάπτυξη
 • H μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της Εθνικής Οικονομίας, όπως Ναυτιλία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Τουρισμός, Ενέργεια.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών της χώρας και ανάπτυξη παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών.
 • H ανάδειξη του διφυούς ρόλου του Χ.Α. ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας μέσω της άντλησης κεφαλαίων για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και ως ζωτικού οικονομικού χρηματοδότη για τις υπό δυνητική ένταξη εταιρείες.
 • Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ευφυών και βιώσιμων πόλεων προσανατολίζει την επιχειρηματική κοινωνία προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.
 • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας, λόγω της εφαρμογής του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls) στις εξαγωγές, τις πληρωμές προμηθευτών, την μισθοδοσία, την προμήθεια πρώτων υλών, τις ψηφιακές συναλλαγές, αλλά στο θέμα της εμπιστοσύνης στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.
 1. Την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Προοπτική
 • Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού, ποιοτικού ενδιαφέροντος, η συμμετοχή τους σε εισηγμένες εταιρείες και διατήρηση μακροχρονίων σχέσεων μεταξύ τους.
 • Ο προσδιορισμός της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος.
 • Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικοί παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, ο ρόλος των Τραπεζών ως παράγοντα ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό.
 1. Το προτεινόμενο πλαίσιο αρμονικής αλληλοεκπαίδευσης της Πρωτοβουλίας

Η Πρωτοβουλία, μέσω της παρουσίασης των αναπτυξιακών προοπτικών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό αγωγό επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών του Χρηματιστηρίου και της υπόλοιπης αγοράς, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της εταιρικής σκέψης και των υποστηρικτικών δομών και ταυτόχρονα την ενεργή συμμετοχή σε μια ανελικτική αξιοποίηση και διάδοση της επιχειρηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν:

 • Μέθοδοι εταιρικής οργάνωσης για τον καθορισμό της διαδικασίας και του αριθμού των στελεχών (κατά κανόνα όλοι) με αρμοδιότητα και ευθύνη τήρησης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Πώς οργανώνονται οι τράπεζες για να τηρούν όλους τους εν ισχύϊ κανόνες, Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, της Βασιλείας ακόμη και της Αμερικής.
 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εθελοντική προσφορά που συγχρόνως απαιτεί εταιρικούς κανόνες και στόχους.
 • Πώς οι πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τα Ελληνικά και διεθνή στελέχη τους και πώς συντονίζουν τις δραστηριότητές τους.
 • Η μεθοδολογία αντιμετώπισης εκ μέρους των κατασκευαστικών εταιρειών των τεραστίων διακυμάνσεων στους τζίρους τους.
 • Μικρές εταιρείες με ισχυρή δυναμική και μεγάλη ποικιλία σε καινοτόμα-νεωτεριστικά προϊόντα.
 • Εταιρείες με μεγάλες εξαγωγικές επιδόσεις.
 • Εταιρείες που έρχονται αντιμέτωπες με μια περιορισμένης ανταγωνιστικότητας αγορά (niche market).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των μελών της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.spreadingknowledgeinitiative.gr

INVESTING IN ENERGY (13/10/2015)

banner_energy_13_10

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από τη Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και τη Boussias Communications με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.), το στρατηγικό Συνέδριο:

“INVESTING IN ENERGY 2015’’.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121. 

Στόχος του Συνεδρίου υπήρξε:

 • η χαρτογράφηση των τρεχουσών εξελίξεων και η ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης στο χώρο της Ενέργειας και των νέων ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική και οικονομική θέση της χώρας με ζητούμενο την εξασφάλιση αξιόπιστη και φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές.
 • η διερεύνηση της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη και τα νέα πρότυπα επιχειρησιακών μοντέλων ανάπτυξης. με βάση τον ορισμό ενός νέου πλαισίου ευκαιριών και επενδύσεων με ζητούμενο την εξασφάλιση χαμηλού κόστους ενέργειας.

Δείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (6/10/2015)

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα, “Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2015”.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Συνεδρίου.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (6/10/2015)

banner_growth_06_10

H Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και η Boussias Communications, με την επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.)  διοργάνωσαν με επιτυχία το 4ο στρατηγικό συνέδριο:

Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2015

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο πραγματεύτηκε το νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την ενεργειακή επάρκεια και την καινοτομία, βασιζόμενη σε σύγχρονες υποδομές και διαφανείς σχέσεις με την αγορά καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων που καθορίζουν τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με επίκαιρη θεματολογία διαχειριστικής υποστήριξης.

Επιχειρηματικότητα με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα, ικανή να προσελκύσει την υγιή, διαφανή χρηματοδότηση και επένδυση.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες αναζήτησαν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κύρια θεματολογία περιλάμβανε:
• Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό (φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία κ.α.)
• Τη θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο καθώς και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό
• Την αξιοποίηση των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος
• Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, Ναυτιλία, μεταφορές
• Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενδυνάμωση ελληνικών βιομηχανιών, ενεργειακή επάρκεια, κοινωνικά τιμολόγια) να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της
• Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού ποιοτικού, τουριστικού ενδιαφέροντος
• Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας
• Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη της περιφέρειας
• Τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλός αναπτυξιακής προοπτικής, νέος χάρτης τηλεπικοινωνίας
• Καινοτομία & επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης.

Κύριο στόχο της εκδήλωσης αποτέλεσαν:
• Η ανάδειξη των επενδυτικών προοπτικών στην Ελλάδα
• Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων,
• Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών, με καθολική εφαρμογή στην Οικονομία

Απώτερος σκοπός υπήρξε η αποτύπωση – εκ μέρους των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας – των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Διοργάνωση απευθύνθηκε σε εκπροσώπους αρχών και φορέων, σε ανώτατα στελέχη Οργανισμών του Δημόσιου και εταιρειών του Ιδιωτικού τομέα, ανώτατους διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και χωρών εις τις οποίες υπάρχει ελληνικό επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, σε εκπροσώπους της Ελληνικής Βιομηχανίας, του χρηματοπιστωτικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Πληροφορίες: Γωγώ Βλάχου, g.vlachou@tsomokos.gr, Τηλ: 210 7289000
Websites: www.growthforum.iea.org.gr, www.iea.org.gr

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ DemoCU (28/9/2015)

democu

Ο Δήμος Κορυδαλλού ως εταίρος του έργου «Ανάπτυξη συμμετοχικής μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο – Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού – DemoCU» σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας» και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καλεί τους φορείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού σε

Συνάντηση – Συζήτηση με θέματα:

 • Κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης τομέων πολιτισμού & αθλητισμού.
 • Παρουσίαση πλατφόρμας DemoCU – Δυνατότητες προβολής φορέων πολιτισμού & αθλητισμού.

 

Η συνάντηση θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.democu.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες”, το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ (16/6/2015)

banner kafteranis

Με ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου “ΣΙΑΝΓΚ ΓΙΑΝΓΚ – ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ – ΣΟΦΙΣΤΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ” του Συγγραφέα Χρήστου Καφτεράνη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής, παρουσία προσώπων από το χώρο της πολιτικής και της διανόησης.

Οι ομιλητές, Νάντια Βαλαβάνη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντρέας Λοβέρδος μίλησαν για το βιβλίο και την εφαρμογή του στη σημερινή πραγματικότητα. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό του Αλέξανδρου Γιαννέλου, προέδρου του ΙΕΑ, ενώ την ευθύνη του συντονισμού είχε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσίορδας.

Ο συγγραφέας Χρήστος Καφτεράνης απέδωσε εύστοχα την επιτομή της αρχαίας Ελληνικής και Κινεζικής φιλοσοφίας και πολιτικής σκέψης του Σιάνγκ Γιάνγκ και των Σοφιστών με την Ευρωπαική σκέψη του Μακιαβέλι.

Δείτε φωτογραφίες της εκδήλωσης:

 

ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (19/5/2015)

banner_epimelos_epixeirein_19052015

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) με την Επιστημονική Υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) διοργάνωσαν με επιτυχία με την συνεργασία της Boussias Επικοινωνίες και της Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ,

το Συνέδριο “Επιμελώς Επιχειρείν 2015” το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2015 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (19/5/2015)

Με επιτυχία διοργανώθηκε την 19/5 2015, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, το Συνέδριο “Επιμελώς Επιχειρείν 2015”.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Συνεδρίου.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (31/3/2015)

banner_athens_investment

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με την Boussias Επικοινωνίες το Στρατηγικό Συνέδριο:

ATHENS INVESTMENT FORUM: Ο Ρόλος των Χρηματιστηρίων στη μελλοντική ανάπτυξη.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα

Το Συνέδριο πραγματευόταν τη συμβολή των εισηγμένων εταιρειών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο νέο, υπό διαμόρφωση, πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια.  Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές και σε διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.  Πέρα από τις εισηγμένες το Συνέδριο απευθυνόταν σε όλες τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προσαρμοσθούν στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών, οι οποίες κέρδισαν από τις εμπειρίες των εισηγμένων και των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν.

Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο έγιναν τοποθετήσεις επίκαιρης θεματολογίας, αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης επιχειρηματικών ευκαιριών και επενδύσεων που καθορίζει τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων, δόθηκαν απαντήσεις σε φλέγοντα ερωτήματα που αφορούν στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα.  Τονίσθηκε η ανάγκη αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελληνικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς: πρωτογενείς, κυρίως την γεωργία και τα μεταλλεία, δευτερογενείς δηλαδή την από πολλού αγνοημένη μεταποίηση και τριτογενείς δηλαδή τουρισμό ναυτιλία και λοιπές υπηρεσίες.

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και των επενδύσεων.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι  εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη Ενώσεων και Επιμελητηρίων, παρουσίασαν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Για περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (31/3/2015)

Με επιτυχία διοργανώθηκε την 31η Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία το Συνέδριο “ATHENS INVESTMENT FORUM: Ο Ρόλος των Χρηματιστηρίων στη μελλοντική ανάπτυξη 2015’’.

 

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Συνεδρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (15/3/2015)

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με επιτυχία και σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ, περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές φωτογραφίες από τη δράση της Πάρνηθας:

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (15/3/2015)

parnitha_banner_15_03_15

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο ΣΚAΪ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ, περιβαλλοντική δράση στην Πάρνηθα, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.

Ο ΣΚAΪ και το Ι.Ε.Α. στηρίζουν τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας, που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, εθελοντές και προσωπικό των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, συμμετείχαν σε δράση περιποίησης φυταρίων (κεφαλληνιακής ελάτης) στις καμένες εκτάσεις, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με χορηγούς επικοινωνίας την εταιρεία Boussias Communications και το διαδικτυακό περιοδικό ECOENERGEIN.GR .

O ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΚAΪ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης ( Ι.Ε.Α.) και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας θα βρείτε στο www.skai.gr, στο   www.iea.org.gr, στο www.parnitha.eu και στο www.kean.gr αντίστοιχα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

anadasosi2_symmetoxi_dilosi

Κάντε κλίκ στην εικόνα

 

 

parnitha_14_3

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (12/12/2014)

banner_smart_cities_170

To Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), σε συνεργασία με την Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και την Boussias Communications, διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο

«Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας-Σύγχρονες Πόλεις & Ανταγωνιστικότητα».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φιλοδοξούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για διάλογο αναφορικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια και την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των πόλεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Λειτουργικές πόλεις με σύγχρονες αστικές υποδομές που αποτελούν ασφαλή προορισμό επενδύσεων, με αύξηση των χρηματοοικονομικών ροών για τις Περιφέρειές τους.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Στόχος του Συνεδρίου

Η ευρωπαϊκή επιδίωξη κοινωνικής και εδαφικής συνοχής νοηματοδοτείται και υλοποιείται διαμέσου εμφατικά εντεινόμενων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτυπώνει την αναγκαιότητα του ενισχυμένου ρόλου των περιφερειών. Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Το Συνέδριο έδινε έμφαση στο νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την εξωστρέφεια την ενεργειακή επάρκεια και την καινοτομία στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας.

περισσότερα στο site Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας – Σύγχρονες Πόλεις & Ανταγωνιστικότητα

ΤΟ ΙΕΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΪ ΣΤΟ ΤΑΤΟΙ 16/11/2014

skai_drasi_nov14

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), στηρίζει τη δράση του ΣΚΑΪ

“Μαθαίνουμε την ελληνική φύση και τα ελληνικά ορεινά μονοπάτια”.

Ο ΣΚΑΪ εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα με πεζοπορίες και ξεναγήσεις σε ορεινά μονοπάτια της Πάρνηθας, της Πεντέλης και άλλων ελληνικών βουνών.

​​Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ξεκινάμε με πεζοπορία και γνώση στα πρώην βασιλικά κτήματα Τατοίου. Τα μονοπάτια εντός του κτήματος έχουν χαμηλό επίπεδο δυσκολίας (κατηγορία 1). Γίνεται σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας.

Στην πρώτη δράση πεζοπορίας έχουμε τη συμπαράσταση του συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοϊου και ​του Ελληνικού Ινστιτούτου ​Επιχειρηματικότητας & ​Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σημείο συνάντησης, ​​η κεντρική είσοδος του Κτήματος Τατοΐου στη θέση Λεύκα, στις 11 το πρωί.

Σε όλη την έκταση του κτήματος συναντάμε πλούσια βλάστηση από έλατα, πεύκα και σημαντικά είδη της ελληνικής χλωρίδας. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας μας θα πρέπει να φοράμε αθλητικά παπούτσια και ρούχα.

Περισσότερα στο ΣΚΑΪ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (5/11/2014)

banner_growth_forum_KEPP

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) με την Επιστημονική Υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ), διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό συνέδριο:

Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική  2014

Το Συνέδριο  πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της  Boussias Communications και της Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ, την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διετέλεσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Εξωτερικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας,

Το Συνέδριο πραγματεύτηκε το νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα ανάπτυξη, την ενεργειακή επάρκεια και την καινοτομία, βασιζόμενη σε σύγχρονες υποδομές και διαφανείς σχέσεις με την αγορά καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο  ευκαιριών και επενδύσεων που καθορίζουν τους άξονες βιωσιμότητας και εξωστρεφούς ανάπτυξης των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με επίκαιρη θεματολογία διαχειριστικής υποστήριξης.

Επιχειρηματικότητα με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα, ικανή να προσελκύσει την υγιή, διαφανή χρηματοδότηση και επένδυση.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες παρουσίασαν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κύρια θεματολογία περιλάμβανε:

 • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την  ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους με κυρίαρχο τον εξωστρεφή προσανατολισμό (φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανίες τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία  κ.α.)
 • Τη θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, τον ρόλο των Τραπεζών ως ακρογωνιαίου λίθου ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών, στη διεκδίκηση μεγάλων έργων, στο εξωτερικό
 • Την αξιοποίηση των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, Ναυτιλία, μεταφορές
 • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενδυνάμωση ελληνικών βιομηχανιών, ενεργειακή επάρκεια, κοινωνικά τιμολόγια) να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της
 • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού ποιοτικού, τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη της περιφέρειας
 • Τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλός αναπτυξιακής προοπτικής, νέος χάρτης τηλεπικοινωνίας
 • Καινοτομία & επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερα δείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3/10/2014)

banner_epanekinisi_863x170

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Συνέδριο που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και  Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) σε συνεργασία με την Boussias Communications: 

«Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και  το νέο Πρότυπο Επιχειρηματικότητας»

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014, στο Συνεδριακό χώρο της Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων της Βοιωτίας.

Στόχος του Συνεδρίου

Το Συνέδριο πραγματεύτηκε την αναζήτηση στρατηγικών ενίσχυσης της καινοτόμου, ανταγωνιστικής και αποδοτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και την εξωστρέφεια, που βασίζεται σε σύγχρονες υποδομές, διαφανείς θεσμούς, σχέσεις και διαδικασίες.

Επιχειρηματικότητα που έχει τη δυναμική συγκράτησης των στελεχών και ταλέντων στη χώρα και προσελκύει την υγιή, διαφανή χρηματοδότηση και επένδυση.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας ως μοχλού επανεκκίνησης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και περιλάμβανε:

1. Επενδύσεις σε Υποδομές και Ενεργειακή Επάρκεια – Χρηματοδότηση

 • Οι μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι της χώρας ως επενδυτές της «επόμενης ημέρας»
 • Προσέλκυση διεθνών επενδυτών – Θεσμικό πλαίσιο.
 • Προσιτή και επαρκής ενεργειακή κάλυψη.
 • Αναδιάρθρωση του μείγματος ενεργειακών πηγών με προσανατολισμό σε οικολογικά καύσιμα και ήπιες μορφές ενεργειας (Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ) ως ορθή και ανατρεπτική λύση για την προοπτική ασφαλούς και επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας.
 • Υποδομές: ολοκλήρωση οδικών αξόνων, δικτύου Φυσικού Αερίου, υδροδοτήσεων & επικοινωνιακών υποδομών με ταχύτατα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 • Αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για οικονομική ευημερία.
 • Επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων κλάδων ως βασικούς πυλώνες της: Ενέργεια – φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ, επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης, ενεργειακή επάρκεια, κοινωνικά τιμολόγια, ενδυνάμωση ελληνικών βιομηχανιών.

2. Καινοτομία, νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα στις Βιομηχανίες, εκπαίδευση και ασφάλιση του Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Καινοτομία στο σχεδιασμό προϊόντων (R&D), στη διαφοροποίηση του τρόπου ικανοποίησης των αναγκών των καταναλωτών, στον τρόπο και στις διαδικασίες παραγωγής.
 • Καινοτόμοι τρόποι προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, διαδραστική επικοινωνία με τους καταναλωτές
 • Η ψηφιακή τεχνολογία στο επίκεντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους ως ο βασικότερος παράγοντας αφύπνισης και βιωσιμότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας.

3. Πρωτογενής παραγωγή, Ποιοτικός τουρισμός και εξωστρέφεια

 • Η αναγκαιότητα για συσπείρωση και συνεργασία των τοπικών δυνάμεων ως παράγοντας επίτευξης οικονομιών κλίμακας και διείσδυσης στις αγορές.
 • Οι επενδύσεις  στην πρωτογενή  παραγωγή με καινοτόμα χαρακτηριστικά ως λύση ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
 • Ο προσανατολισμός στις εξαγωγές ως διέξοδος των εταιριών για την αντιμετώπιση της μείωσης της τοπικής αγοραστικής  δύναμης.
 • Η τουριστική ανάπτυξη ως στόχος και αποτέλεσμα επιτυχούς πολιτικής και επιμελούς-εμφατικής προσήλωσης στην ποιότητα.

Απευθυνόταν σε:

εκπροσώπους της αγοράς,  στελέχη μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, θεσμικούς, κυβερνητικούς, εκπροσώπους των πολιτικών χώρων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέλη των Επιμελητηρίων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση  προς τιμήν των εκπροσώπων:
της Κυβέρνησης, των πολιτικών χώρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης της ΚΕΕΕ, των Eπιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Περισσότερα δείτε site viotia.iea.org.gr

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (24/9/2014)

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα νέο, πολύ σημαντικό τομέα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας η ταχεία ανάπτυξη του οποίου μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία πολύ μεγάλου αριθμού νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος κλπ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η Ελλάδα ειδικότερα πρέπει να προετοιμασθεί έγκαιρα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ, πολιτική που προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών (Πολιτεία, θεσμικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κλπ).

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια «μεγάλη πρόκληση», καθώς η ταχεία διεύρυνση του αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργεί νέες ανάγκες και επιχειρηματικές ευκαιρίες για αύξηση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων», μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ κλπ.

Αυτά ήσαν μερικά από τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την πρώτη ενότητα εργασιών του «Διεθνούς Συνεδρίου για την Ηλεκτροκίνηση: Το Πρόγραμμα Green eMotion» που διοργανώνει η ΔΕΗ ΑΕ σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο και είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τον κεντρικό χαιρετισμό προς τους συνέδρους απηύθυνε ο κ. Γιάννης Μανιάτης υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υπογραμμίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης για τη χώρα μας.

Ο κ. Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή της Επιχείρησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green eMotion και στις νέες δυνατότητες που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ‘Έλληνες και ξένοι ειδικοί που εργάζονται για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Green eMotion, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη μεγάλων εταιρειών των κλάδων αυτοκινήτου, ενέργειας, κλπ του Ομίλου ΔΕΗ κλπ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου και το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ: www.dei.com.gr

Ομιλία κ. Αρθούρου Ζέρβου

ATHENS NATURAL GAS FORUM (30/6/2014)

natural_gas_2014_0000

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο Athens Natural Gas Forum 2014: Ενεργειακή Ασφάλεια, Ανάπτυξη και Διακρατικές Συνεργασίες, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA), την SGT Symeon G. Tsomokos S.A. και την Boussias Communications.

Στο πλαίσιό του Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί εκπρόσωποι, μέλη του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, διεθνείς εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και επιχειρηματίες αντάλλάξαν απόψεις και τεχνογνωσία για θέματα όπως:

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος και πύλη εισόδου της ενέργειας στην Ευρώπη, το Φυσικό Αέριο ως πυλώνας ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της αγοράς, στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές, Αγωγοί (TAP, IGB, EastMed), Σταθμοί Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης (Terminals), FSRUs, κ.ά., ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, εξόρυξη Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα – Κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Δείτε φώτο του Συνεδρίου

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (4/5/2014)

parnitha_banner_480

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) σε συνεργασία με το ΣΚΑΙ διοργάνωσαν με επιτυχία περιβαλλοντική δράση – ενέργεια περιποίησης – περιοχής της Πάρνηθας, την Κυριακή 4 Μαΐου 2014.

Υποστηρικτές Δράσης

parnitha_ypostiriktes_may_2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” (9/4/2014)

epimelos_april_2014

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), σε συνεργασία με την Boussias Communications διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο “ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014’’, την 9η Απριλίου 2014, στην Αθήνα αίθουσα “ΕΡΜΗΣ” του ΕΒΕΑ.

Στόχος του Συνεδρίου: Τα Επιμελητήρια, μέλη της ΚΕΕΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου ως Σύμβουλοι και ρυθμιστές προόδου και ανάπτυξης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα συνεχίζουν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σχήμα θεσμικής υποστηρικτικής υποδομής, καινοτομώντας και καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς.

Δείτε στο Site: www.epimelosepixeirein.gr

Περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ (4/4/2014)

perifereia1_600_150_kalamata

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης διοργάνωσαν με επιτυχία στις 4 Απριλίου 2014 το Συνέδριο με θέμα: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η θεματολογία  περιλάμβανε:

την επίτευξη της Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία αποκεντρώνεται, επεκτείνεται από την Κεντρική Διοίκηση προς τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τα Επιμελητήρια, με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Οργανισμών, Συλλογικών και Kλαδικών Φορέων, μέσω της δημιουργίας «έξυπνων» και βιώσιμων Πόλεων που λειτουργούν ως φυτώρια και επιταχυντές της καινοτομίας και πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που δρα ως καταλύτης για την επιχειρηματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Δείτε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (19/3/2014)

perifereia1_600_150

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα την 19η Μαρτίου στην αίθουσα “ΕΡΜΗΣ” του ΕΒΕΑ το Συνέδριο “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”, το οποίο διοργανώθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ).

Το Συνέδριο πραγματεύτηκε την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας και των Δήμων δια μέσου των Επιμελητηρίων, για σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με την ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών κοινωνιών.

δείτε http://perifereiakianaptyxi.iea.org.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EBEA

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 18.00 στο μέγαρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ (6ος όροφος).

To Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) στηρίζει την εκδήλωση του ΕΒΕΑ.

aggeloi_evea_600

evea_260

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Investing in Energy (13/1/2014)

investingenergy2014

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία σε συνεργασία με την Boussias Communications, το στρατηγικό Συνέδριο: “Investing in Energy 2014’’ στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στην Αθήνα, την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014.

Στο Συνέδριο εξετάστηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών. Επίσης, αναλύθηκε το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων και οι βασικές παράμετροι για το σχεδιασμό μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για την χώρα.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

Περισσότερα

Environmental Awards 2014

env_awards_2014_banner

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) υποστήριξε με επιτυχία για δεύτερο συνεχόμενο έτος την διοργάνωση των Environmental Awards 2014. Η τελετή απονομής των βραβείων έγινε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Hotel.

Τα Βραβεία Environmental Awards 2014 αφορούσαν Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς για τις βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Aναδόχους Έργων ή Συμπράκτες τους.

Περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Environmental Awards

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Environmental Awards 2014 τα οποία υποστήριξε και την φετινή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.). Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε για 2η χρονιά φέτος, σε ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, στις 18 Δεκεμβρίου 2013.

Σε κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δημόσιων Φορέων παρακολούθησαν την απονομή βραβείων στις καλύτερες πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία, οι οποίες διακρίθηκαν μέσω της αδιάβλητης διαδικασίας, που θεσμοθέτησε η εταιρεία Boussias Communications και το Plant Management.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (24/11/2013)

iea6e

Η δράση οργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ και την υποστήριξη του ΙΕΑ, όπως ήταν προγραμματισμένο στις 24/11/13 έγινε η συγκέντρωση των εθελοντών, η οποία είχε υψηλή συμμετοχή αλλά λόγω ακαταλληλότητας των καιρικών συνθηκών η δράση δεν υλοποιήθηκε.

Οι παριστάμενοι εθελοντές αφού απόλαυσαν για λίγο την μοναδική φύση της Πάρνηθας ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Δεκέμβριο.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Οι παριστάμενοι εθελοντές αφού απόλαυσαν για λίγο την μοναδική φύση της Πάρνηθας ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο διάστημα, με στόχο να υλοποιήσουν την δράση αυτή.

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Α. ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους για την συμμετοχή τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (6/10/2013)

parnitha_oct_2013

Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενέργεια δεντροφύτευσης περιοχής της Πάρνηθας.

Πιο συγκεκριμένα,

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν την περιβαλλοντολογική αυτή δράση με την υποστήριξη του ΚΕΑΝ σε περιοχή της Πάρνηθας την Κυριακή 6 Οκτωβρίου.

Φωτογραφίες από την δράση της Πάρνηθας:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ypostiriktes parnitha oct 13

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (28/6/2013)

ependyseis_ellada_stratigiko_synedrio_2013

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) , σε συνεργασία με την Boussias Communications, διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία το στρατηγικό συνέδριο:

Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική 2013.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (5/2013)

parnitha_may_2013

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και το ΙΕΑ διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ, ενέργεια περιποίησης περιοχής της Πάρνηθας, την Κυριακή 26 Μαΐου 2013.

Οι εργασίες, περιλάμβαναν βοτάνισμα και περιποίηση φυταρίων, ξεκίνησαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι. Στο τέλος των εργασιών ακολούθησε ελαφρύ γεύμα, ευγενική προσφορά του Regency Casino Mont Parnes.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

ypostiriktes parnitha may 13

Περισσότερα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ECO ENERGY

ecoenergy2013

Η Εκστρατεία ECO ENERGY, «Ενέργεια χθες, σήμερα, αύριο: Οι Τοπικές Κοινωνίες έχουν το λόγο», διοργανώνεται για πρώτη χρονιά, από το CISD, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).

Περισσότερα

Eco-Ενεργείν 2013

eco_energein2013

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και οι Εκδόσεις ΙΚΤΙΝΟΣ σε συνεργασία με την Boussias Communications διοργάνωσαν με επιτυχία την δεύτερη Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «Eco-Ενεργείν 2013»

Η Έκθεση έγινε στον κεντρικό εξωτερικό εκθεσιακό χώρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ στο Γκάζι από τις 25 έως και 28 Απριλίου 2013.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Marketing Directors Forum

10th mktg dir forum 2013

Το ΙΕΑ ενίσχυσε υποστηρικτικά το 10th Marketing Directors forum, το οποίο έχει καθιερωθεί ως η απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είτε δραστηριοποιούνται, σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν ή προμηθεύουν επιχειρήσεις στο χώρο του e-commerce σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση των Διευθυντικών Στελεχών του Marketing.

Αποτελεί σφυγμομέτρηση των τελευταίων τάσεων της σύγχρονης επιχειρησιακής σκέψης και πρακτικής και κύριος στόχος του είναι να αναδεικνύει κάθε φορά τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα των marketers, να ενημερώνει σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, να εμπνέει και να προσφέρει πρακτικές λύσεις και προτάσεις.

Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ Distance Selling – E-commerce Conference

4th distance selling 2013

Το ΙΕΑ υπήρξε υποστηρικτής του 4th Distance Selling & E-commerce Conference το οποίο απευθυνόταν σε όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του e-commerce και διοργανώθηκε με επιτυχία στις 7 Μαρτίου 2013 στο Αμφιθέατρο Marousi Plaza.

Περισσότερα

Investing in Energy (1/3/2013)

Στρατηγικό Συνέδριο για το κλάδο της Ενέργειας 2013

Στρατηγικό Συνέδριο για το κλάδο της Ενέργειας 2013

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία, σε συνεργασία με την Boussias Communications το 2ο στρατηγικό Συνέδριο με θέμα: Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη 2013.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 1 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

Περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

jan 2013 stratigikes diapragmateyseon

Στο Μέγαρο του ΕΒΕΑ στις 30 Ιανουαρίου 2013 έγινε η διεξαγωγή της εκδήλωσης με θέμα “Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων” κατά την διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν θέματα των διαφόρων διαπραγματευτικών ικανοτήτων κατά την διαδικασία των ατομικών και συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Χαιρετισμούς μεταξύ άλλων στην εκδήλωση απεύθυναν το Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ κ. Μπάμπης Μωραϊτης, ο Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας Νικολόπουλος και ο Πρόεδρος του ΙΕΑ κ. Αλέξανδρος Γιαννέλος.

ENVIRONMENTAL AWARDS

env_2012

Το ΙΕΑ υποστήριξε, με θεσμική συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. στην Κριτική Επιτροπή, τα Environmental Awards.

Τα βραβεία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις – Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εφαρμόσει (την τελευταία 3ετία) επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες για την αποτελεσματική εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των υγρών ή στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.

Η τελετή απονομής έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (6/12/2012)

hau december 2012

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και η Boussias Communications διοργάνωσαν με επιτυχία την Εσπερίδα:

Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική, την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η εκδήλωση ετέθη υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

ependyseis_dec_2012

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (18/11/2012)

parnitha nov 2012

Το ΙΕΑ και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία ενέργεια αναδάσωσης & περιποίησης της Πάρνηθας, στις 18 Νοεμβρίου 2012.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), της Alpha Bank, ΚΕΑΝ, ΔΕΗ AE, ΔΕΠΑ AE, C.C.C. SA, PIZZA FAN SA, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕ, ONETEAM ΑΕ με χορηγούς επικοινωνίας Boussias Communications, SBC CHANNEL, ΚΕΡΔΟΣ και ATTIKI PRESS.

Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Executive Briefing

Το ΙΕΑ υποστήριξε συμμετοχικά το Executive Briefing: Aneesh Chopra and the Greek Government on Reforms & Competitiveness που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή στις 22/10/2012 στο Ξενοδοχείο Intercontinental.

Με keynote speaker τον Chief Technology Officer της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό, κύριο Κωστή Χατζηδάκη, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στρατηγικές και καινοτόμες πρακτικές υλοποίησης ψηφιακών εφαρμογών.

Περισσότερα

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ

Το IEA σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ διοργανώνουν δενδροφύτευση στο Ποικίλο Όρος με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής.

ΟΠΑ – ΙΕΑ «Diploma στις Διαπραγματεύσεις»

diploma in negotiations 2012

ΟΠΑ – ΙΕΑ Πρόγραμμα Εξειδίκευσης «Diploma στις Διαπραγματεύσεις»

Το ΙΕΑ υποστήριξε συμμετοχικά το Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr) του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ).

Το αντικείμενο του Diploma In Negotiations αναφέρεται στην παροχή καινοτομικών γνώσεων και την ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων κατά το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων.

Περισσότερα

Eco-Ενεργείν (5-7/10/2012)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και οι Εκδόσεις ΙΚΤΙΝΟΣ διοργάνωσαν με επιτυχία την 1η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «Eco-Ενεργείν 2012».

eco_energein2012

Η πρώτη Έκθεση «Eco-Ενεργείν 2012» διοργανώθηκε με στόχο  την προώθηση  προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν εξοικονόμηση  ενεργειακών πόρων και αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα

Athens Natural Gas Forum (3/7/2012)

2012 natural gas

Athens Natural Gas Forum: Στρατηγικές για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Athens Natural Gas Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) και την Boussias Communications.

Μεταξύ των συμμετεχόντων, βρέθηκαν ανώτατα στελέχη αρκετών από τις διεθνείς εταιρείες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση για την εξαγορά των δημόσιων ελληνικών επιχειρήσεων ενέργειας. Ανάμεσά τους και 3 ανώτατα στελέχη της Gazprom.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 300 ομιλητές και σύνεδροι, μεταξύ των οποίων, ο αρμόδιος Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Μάκης Παπαγεωργίου, βουλευτές, τ. Υπουργοί, Πρέσβεις, εκπρόσωποι αρχών και φορέων καθώς και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Corporate Waste + Recycling Conference

2012 Corporate Waste & Recycling Conference

Το ΙΕΑ υποστηρικτής του Corporate Waste & Recycling Conference.

Στο Corporate Waste & Recycling Conference παρουσιάζονται επιτυχημένες πρακτικές / case studies επιχειρήσεων που εξασφάλισαν την αποτελεσματική και ανταποδοτική διαχείριση αποβλήτων τους. Εδώ οι προκλήσεις γίνονται παραδείγματα και τυχόν υφιστάμενα αδιέξοδα του κύκλου ζωής των προϊόντων μετασχηματίζονται σε λύσεις.

Τα θέματα προσεγγίζονται από τεχνολογική, οικονομική και συμβουλευτική πλευρά. Για την αποτελεσματική επικοινωνία των πρακτικών υιοθετείται η σύγχρονη και μινιμαλιστική μέθοδος Pecha Kucha.

Πρωταγωνιστής της εκδήλωσης είναι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, παραγωγική και μη. Στο πλαίσιό της, φωτίζεται και η συμβολή των επί μέρους επιχειρησιακών μονάδων στην υλοποίηση της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής. Πράγματι, αποτελεί την ευκαιρία για τους “backstage” παραγωγικούς συντελεστές των επιχειρήσεων να παρουσιάσουν ιδέες, προτάσεις, πρωτοβουλίες και επιτεύγματά τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (27/5/2012)

dendro 5

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δενδροφύτευση/αναδάσωση που διοργάνωσε το ΙΕΑ στην Πάρνηθα στις 27 Μαΐου 2012.

Το Ι.Ε.Α. και το ΚΕΑΝ στηρίζουν τη δράση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στον αγώνα για την διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας που αποτελεί έναν από τους τελευταίους και ζωτικής σημασίας πνεύμονες πρασίνου για την πόλη της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, εθελοντές και προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, του ΚΕΑΝ και των εταιρειών μελών του ΙΕΑ, συμμετείχαν σε δράση περιποίησης φυταρίων (κεφαλληνιακής ελάτης) που έχουν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια στις καμένες εκτάσεις, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ World Shipping Congress

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) υποστήριξε το Συνέδριο – World Shipping Congress, το οποίο διεξήχθη με επιτυχία στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ (19/2/2012)

2012 parko dendrofyteysi Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η  εθελοντική δράση δενδροφύτευσης του Ι.Ε.Α. στο Πάρκο Τρίτση, στις 19/2/12 , σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών του Πάρκου και την υποστήριξη εταιρειών – μελών του Οργανισμού που ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

 

 

 

 

Περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (31/10/2011)

Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη

Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.

Κυβέρνηση, φορείς και επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συζήτησαν για το μέλλον και τις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς ενέργειας, για τις ΑΠΕ και για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Μια σημαντική αναπτυξιακή πρόκληση για τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία αποτελεί ο κλάδος της Ενέργειας και η Αειφόρος Ανάπτυξη, καθώς οι επενδύσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας σε επίπεδο εσόδων, αλλά και θέσεων εργασίας και επιπλέον εξασφαλίζουν τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών του συνεδρίου «Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη», που διοργανώθηκε στις 31 Οκτωβρίου στην Αθήνα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Boussias Communications.

Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αλέξανδρος Γιαννέλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), ο οποίος τόνισε τη σημασία που έχει ένα συνέδριο για την Ενέργεια και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην κρίσιμη σημερινή συγκυρία για την ελληνική οικονομία και παρουσίασε τους στόχους του ΙΕΑ.

Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (20/5/2011)

dendrof7

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 20/5/2011 η εθελοντική δράση του Ι.Ε.Α. σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και την υποστήριξη εταιρειών – μελών του Οργανισμού που ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Περισσότερα