Σκοποί

Οι σκοποί του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΑ) είναι: Η συμβολή στην μελέτη, προβολή, ανάπτυξη, προώθηση της επιχειρηματικότητας, με διαχείριση πόρων που συνάδει στην «πράσινη» Οικονομία, με έμφαση συνεισφοράς στην εθνική κλίμακα περιβαλλοντικής προσαρμογής της οικονομίας και γενικότερα προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

  • Η ανάπτυξη του σύγχρονου επιχειρείν, σε συνθήκες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σημείο αναφοράς το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα (προώθηση ιδεών και αποτελεσματικών πολιτικών ισότητας των δύο φύλων), τα εργασιακά δικαιώματα (υγιεινή & ασφάλεια κλπ.) και την εταιρική διακυβέρνηση, με ολική εφαρμογή και ενσωμάτωση σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης, της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα και της υποστήριξης ανθρωπιστικών πολιτικών. Η δόμηση μιας άρρηκτης σχέσης μεταξύ Κοινωνίας, Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
  • Η ανάδειξη, των εταιρειών με πράσινη φιλοσοφία ανάπτυξης, των εταιρειών με πιστοποίηση θεμιτού εμπορίου που ενσωματώνουν την πολιτική αυτή εντός των συστημάτων διαχείρισης πόρων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συστημικής στόχευσης.
  • Οι κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
  • Η ενημέρωση των πολιτών, η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της συμμετοχικότητας στην συλλογική προσπάθεια, η παροχή συνδρομής στο Κράτος και προσφορά κάθε δυνατής υπηρεσίας στους τομείς Κράτους, Επιχειρήσεων, Πολίτη, με στόχο την συνολική ανάπτυξη της Χώρας.
  • Η υποστήριξη της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με γνώμονα την οικολογική ευαισθητοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
  • Η αρωγή και συμβουλευτική υπηρεσία σε κάθε νέο μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, προς επίτευξη των σκοπών του.
  • Η σύνταξη και προώθηση προδιαγραφών αειφόρου επιχειρηματικότητας με στοιχεία ήπιας παραγωγικοποίησης, εντός του πλαισίου κλαδικών και ολικών στρατηγικών για την εγχώρια αγορά καθώς και η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και η συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός οικονομικού πολιτισμού με βάση τον κοινωνικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.
  • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και ενίσχυσης στην δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μελών του, η προτίμηση, η ενδυνάμωση των σχέσεων αυτών και της μεταξύ τους συνεργασίας.
  • Κάθε συναφής εργασία, ενέργεια και έργο που θα εξυπηρετεί τις ανωτέρω επιδιώξεις και στόχους, η οποία συνάδει με τους σκοπούς του.

logo png

Οραμα Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΕΑ

Η ανάπτυξη του «ECO-Επιχειρείν», δηλαδή της επιχειρηματικότητας εντός συνθηκών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας ως σημείο αναφοράς το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, με ολική εφαρμογή και ενσωμάτωση σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.

Η συμβολή στην μελέτη, προβολή, ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, με διαχείριση πόρων που συνάδει στην «πράσινη» Οικονομία και η ανάδειξη τόσο των εταιρειών με αειφόρο φιλοσοφία ανάπτυξης όσο και των προσώπων με έμφαση συνεισφοράς στην εθνική κλίμακα περιβαλλοντικής προσαρμογής της οικονομίας. Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων του Σωματείου εντάσσονται διοργανώσεις συνεδρίων για την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας καθώς και φιλοπεριβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις με προσανατολισμό την ανάπτυξη.