Συνεργασίες

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, το ΙΕΑ συνεργάζεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενώ δράσεις του έχουν τεθεί υπό την αιγίδα Υπουργείων όπως: Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προάγοντας επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να υποβάλλουν επενδυτικούς φακέλους ή επιδιώκουν να συμμορφωθούν και να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα ιδιωτικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Το ΙΕΑ έχει συμβάλλει έως σήμερα στην πιστοποίηση μελών του που ανήκουν στη βαριά Βιομηχανία, στους κλάδους της ενέργειας, της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου τομέα μέσω :

 • Υπηρεσιών Σχεδίασης & Υλοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14001 , EMAS, ISO 22000, ISO 27001 , EN-ISO 16001, KΠΑ, ISO 20000 κ.α.
 • Εκπόνησης μελετών Βιωσιμότητας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών και Υπηρεσιών διαχείρισης και επίβλεψης έργων εγκατάστασης
 • Risk Assessment
 • Emergency Response Plan System (ERP -Sys)
 • Business Continuity Plan (BCP)
 • Emission Trading System (ETS)
 • Υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος προϊόντων & υπηρεσιών
 • Υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υλοποίησης μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Κατάρτισης Βιομηχανικού Προσωπικού
 • Αξιολόγησης των ευκαιριών και κινδύνων της αγοράς ακινήτων
 • Ουδέτερης αξιολόγησης και Καθορισμού της Αξίας Υποθήκης Κτιρίων
 • Ενόργανης Εκτίμησης Σεισμικής Διακινδύνευσης
 • Κοινωνικής και Ηθικής Διαχείρισης SA 8000
 • Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχων για το Λιανικό Εμπόριο και τον Τουρισμό

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση των έργων του Οργανισμού αποτελεί η μεθοδικότητα, η προσαρμοστικότητα των συστημάτων διαχείρισης στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των μελών του, η άμεση αντίληψη των αναγκών των επιχειρήσεων, η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών του.

To ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΑ) έχει συμμετάσχει επιτυχώς ως συντονιστής στο πρόγραμμα GRUNDVING 2012 και στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012», σύμφωνα και με το με αρ. πρωτοκόλλου 1104/11-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Ο σκοπός του χρηματοδοτικού προγράμματος που ταυτίζεται απόλυτα με τους σκοπούς και το όραμα του ΙΕΑ, αποτελεί η χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτομικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και η προώθηση δράσεων διεθνούς συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.