SPREADING KNOWLEDGE INITIATIVE (23/10/2015)

speading_banner

H Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.), σε συνεργασία με τη Boussias Communications, διοργάνωσαν με σημαντική επιτυχία την Πρωτοβουλία για την Διάδοση της Γνώσης 2015 (Spreading Knowledge Initiative 2015), την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα.

Οι Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο σε όλους τους τομείς που αφορούν στην διεθνώς ανταγωνιστική και κερδοφόρα λειτουργία τους. Με βάση αυτή την διαπίστωση, θεωρούμε ότι η Ελληνική οικονομία θα ωφεληθεί από την διάδοση των παραπάνω γνώσεων στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εταιρειών και στελεχών.

Η Πρωτοβουλία πραγματεύεται τη συμβολή του σύγχρονου management στη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια, καθώς και τη διαμόρφωση εξελιγμένων προτύπων επιχειρηματικότητας εντός των πλαισίων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τηρουμένων πάντα των όρων της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται σε σύγχρονες υποδομές, σε βιώσιμες πρακτικές και σε διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα. Η Πρωτοβουλία θα συμβάλει ενισχυτικά στην ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της απαιτούμενης αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, η προαγωγή της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδύσεων, η συγκράτηση των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Κύριο στόχο του Συνεδρίου αποτελούσαν:

 • Η διερεύνηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που προσφέρονται για τις επενδύσεις.
 • Η ανάδειξη της συμβολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εισηγμένων εταιρειών στην προσέλκυση επενδύσεων και τελικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η παρουσίαση προτάσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Η διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών με καθολική εφαρμογή στην οικονομία.

Απώτερος σκοπός υπήρξε η παρουσίαση από τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες των βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, διαχέοντας έτσι τη γνώση και κοινωνώντας την πετυχημένη εταιρική κουλτούρα. Εντός της βασικής θεματολογίας θα αναλυθεί η πετυχημένη πορεία ισχυρών επιχειρηματικών Ομίλων, κρατικών και ιδιωτικών, καθώς μεγάλοι Όμιλοι της χώρας αποτελούν τους μεγαλύτερους επενδυτές.

Η κύρια θεματολογία της Πρωτοβουλίας περιλάμβανε:

 1. Την Ελληνική Ανάπτυξη
 • H μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της Εθνικής Οικονομίας, όπως Ναυτιλία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Τουρισμός, Ενέργεια.
 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών της χώρας και ανάπτυξη παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών.
 • H ανάδειξη του διφυούς ρόλου του Χ.Α. ως κεντρικού μοχλού της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας μέσω της άντλησης κεφαλαίων για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και ως ζωτικού οικονομικού χρηματοδότη για τις υπό δυνητική ένταξη εταιρείες.
 • Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ευφυών και βιώσιμων πόλεων προσανατολίζει την επιχειρηματική κοινωνία προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των πολιτών.
 • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας, λόγω της εφαρμογής του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls) στις εξαγωγές, τις πληρωμές προμηθευτών, την μισθοδοσία, την προμήθεια πρώτων υλών, τις ψηφιακές συναλλαγές, αλλά στο θέμα της εμπιστοσύνης στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.
 1. Την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Προοπτική
 • Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές υψηλού, ποιοτικού ενδιαφέροντος, η συμμετοχή τους σε εισηγμένες εταιρείες και διατήρηση μακροχρονίων σχέσεων μεταξύ τους.
 • Ο προσδιορισμός της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η αξιοποίηση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος.
 • Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα ως συνδυαστικοί παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η θεσμική μεταρρύθμιση, το επενδυτικό πλαίσιο, ο ρόλος των Τραπεζών ως παράγοντα ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών εταιρειών στη διεκδίκηση μεγάλων έργων στο εξωτερικό.
 1. Το προτεινόμενο πλαίσιο αρμονικής αλληλοεκπαίδευσης της Πρωτοβουλίας

Η Πρωτοβουλία, μέσω της παρουσίασης των αναπτυξιακών προοπτικών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό αγωγό επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών του Χρηματιστηρίου και της υπόλοιπης αγοράς, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της εταιρικής σκέψης και των υποστηρικτικών δομών και ταυτόχρονα την ενεργή συμμετοχή σε μια ανελικτική αξιοποίηση και διάδοση της επιχειρηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν:

 • Μέθοδοι εταιρικής οργάνωσης για τον καθορισμό της διαδικασίας και του αριθμού των στελεχών (κατά κανόνα όλοι) με αρμοδιότητα και ευθύνη τήρησης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Πώς οργανώνονται οι τράπεζες για να τηρούν όλους τους εν ισχύϊ κανόνες, Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, της Βασιλείας ακόμη και της Αμερικής.
 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εθελοντική προσφορά που συγχρόνως απαιτεί εταιρικούς κανόνες και στόχους.
 • Πώς οι πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τα Ελληνικά και διεθνή στελέχη τους και πώς συντονίζουν τις δραστηριότητές τους.
 • Η μεθοδολογία αντιμετώπισης εκ μέρους των κατασκευαστικών εταιρειών των τεραστίων διακυμάνσεων στους τζίρους τους.
 • Μικρές εταιρείες με ισχυρή δυναμική και μεγάλη ποικιλία σε καινοτόμα-νεωτεριστικά προϊόντα.
 • Εταιρείες με μεγάλες εξαγωγικές επιδόσεις.
 • Εταιρείες που έρχονται αντιμέτωπες με μια περιορισμένης ανταγωνιστικότητας αγορά (niche market).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των πολιτικών χώρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των μελών της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.spreadingknowledgeinitiative.gr