ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2020

IEA Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική - 2020

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσε επιτυχώς με τη συνεργασία της Boussias Communications και την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο:

«Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2020»

την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΕΑ, στην Αθήνα.

Η Διοργάνωση τελεί υπό την Τιμητική Αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Εντός του πλαισίου των ήδη διαμορφωθέντων αλλά και των νέων δεδομένων της “COVID 19” εποχής, το Συνέδριο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αποτελούσε μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με στόχο την παρουσίαση των ωφελημάτων και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας όλων των σημαντικών κλάδων και παραγωγικών δομών, με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, απαραίτητου για την είσοδο και καθιέρωση της χώρας στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με τις νέες συνθήκες.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, καταγραφής του υπάρχοντος πλαισίου ανάπτυξης, με την ανάδειξη του θεσμικού ρόλου του ΕΕΑ ως αξιόπιστο και διακεκριμένο Σύμβουλο Ανάπτυξης των Ελληνικών επιχειρήσεων, σε θέματα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καθώς και τη συμβολή του εδραίωση της κουλτούρας περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η είσοδος νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση της αγοράς προσανατολίζει τους Επιμελητηριακούς Φορείς προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακού πλαισίου υποστήριξης και αναβάθμισης των δυνατοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ισχυρή προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις μετά τον COVID 19.

H αλλαγή της κουλτούρας του καταναλωτή με το ισχυρό προσανατολισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς για τον ανωτέρω λόγο, ο τρόπος αυτός αγοράς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπροστασίας του, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά.

Η επιτυχία της χώρας στην αντιμετώπιση της πανδημίας έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για καθιέρωση της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον γενικότερο τομέα επενδύσεων, με επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματεύεται:

 • Τον ρόλο των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πρωτοβουλίες και οι θέσεις του ΕΕΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID 19 καθώς και η επιτυχής διαμεσολάβησή του μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και των εκπροσώπων της αγοράς, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και εξελικτικών προτάσεων.
 • Τις έξυπνες πόλεις και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
 • Τη διασύνδεση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής, με εφαρμογή στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Την Τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, το funding και τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η περίπτωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την γενικότερη κατάσταση αντιμετώπισης της πανδημίας.
 • Τη σημασία και χρησιμότητα των ήπιων μορφών ενέργειας και των “καθαρών” καυσίμων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο-CNG, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ κ.α.) ως καταλύτες για τη μείωση του κόστους βιομηχανικής παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
 • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.).
 • Την διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας.
 • Την ορθολογιστική αξιοποίηση των γαιών και του υδάτινου πλούτου καθώς και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διεκδικήσει αξιόλογο τμήμα των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας.
 • Τη μελέτη των σημαντικότερων συντελεστών ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας: Ναυτιλία, Μεταφορές, Τουρισμός. Επενδύσεις σε υποδομές, (λιμάνια, αεροδρόμια) και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τη συμβολή του Αγροδιατροφικού Τομέα στην ανάπτυξη της χώρας και τις προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
 • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο τηλεπικοινωνιακό χάρτη της χώρας με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Το Συνέδριο αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων με τη διαδραστική digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων και υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Ιδιαίτερη επισήμανση
Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων, έχει προγραμματιστεί εκ μέρους των διοργανωτών το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων (απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας, απολυμαντικά, τήρηση αποστάσεων-αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ., διαχείριση ανελκυστήρων κλπ.).

YouTube Live: https://bit.ly/31RicU6

www.growthforum.iea.org.gr www.eea.gr www.iea.org.gr