Πρόσκληση Εκλογές ΙΕΑ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, προσκαλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16.30, στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Λένορμαν 244, τκ. 10443, Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν παρίσταται δηλαδή ο απαιτούμενος αριθμός μελών, τότε σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30, στα γραφεία του Οργανισμού
οπότε θα υφίσταται απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός με Παρουσίαση Εκτίμησης από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάρκεια της θητείας του έως της ημερομηνίας, διεξαγωγής της Συνέλευσης.

3) Τροποποίηση των άρθρων  5 και 14 του καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο  6 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από Τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό.

4) Διενέργεια εκλογών την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 βάσει της από 14/4/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 & 21, του καταστατικού Ίδρυσης και Λειτουργίας καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι οποίες έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό. Περισσότερες πληροφορίες στο www.iea.org.gr. και στο τηλ. 210 5121021.

Η πρόσκληση θα αποσταλεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες, στο διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού και θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Σωματείου.
Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

 

Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας περισσότερα εδώ