Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε., από τις 2 Ιανουαρίου 2017 λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, το περιβάλλον της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου αναδιαμορφώθηκε και πλέον οι δραστηριότητες διανομής και εμπορίας, όπως αυτές εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκαν δύο αυτόνομες διοικητικά και λειτουργικά εταιρείες.

Ο διακριτικός τίτλος της ΕΔΑ Αττικής είναι “Διανομή Αερίου Αττικής”.