ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2022

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργανώνουν με την τιμητική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, το Συνέδριο

“Εναλλακτική Προοπτική & Αυτοκίνηση 2022”

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, στον Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα. Ώρες 10.30 έως 14.00.

Site Συνεδρίου

Η διοργάνωση υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Οι Δήμοι, μέλη της ΚΕΔΕ, οι οποίοι διαθέτουν κατ’ εξοχήν, υψηλή γνώση εφαρμοστικής οικειοποίησης των νέων τεχνολογιών στην ζωή των πολιτώνενισχύουν τον θεσμικό τους ρόλο, ως Φορείς ανάπτυξης και χρήσης καινοτομίας, με γνώμονα την κοινωνική και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα, σε μια ανοιχτή κοινωνία ισονομίας και Επιχειρησιακής Δημοκρατίας.

Με κριτήριο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών σε περιβάλλον καινοτομίας, καθίστανται Σύμβουλοι προόδου και ανάπτυξης επί θεμάτων παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σχήμα θεσμικής-υποστηρικτικής υποδομής, καινοτομώντας και καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της Κοινωνίας.

Το Συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, με στόχο την παρουσίαση των ωφελημάτων και αποτελεσμάτων, αναφορικά με τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης με χρήση πράσινων μορφών ενέργειας, καθώς και των συγκριτικών, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ως ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την είσοδο και καθιέρωση της χώρας στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στόχος του Συνεδρίου

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον η χρήση νέων μορφών ενέργειας και καυσίμων στην Βιομηχανία και τις Μεταφορές αποτελεί υψηλή αναγκαιότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι Μεταφορές έχουν σημαίνοντα ρόλο διαχειριστικής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των λαών. Η διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων, καθώς και οι μετακινήσεις, επαγγελματικές ή για λόγους αναψυχής, αποτελούν μαζί με την ηλεκτρονική δικτύωση (internet και social media), τους κύριους πυλώνες διασύνδεσης του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, εξαιτίας των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών για χρήση Οδικών Μέσων Μεταφοράς, το αποτύπωμα της Αυτοκίνησης στο περιβάλλον έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και επηρεάζει σημαντικά την οικολογική ισορροπία του πλανήτη.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονα ο διάλογος ανάμεσα στις κοινωνικές, πολιτικές και επιχειρηματικές ομάδες για μια νέα προσέγγιση επί του θέματος των μεταφορών και της  αυτοκίνησης, με ζητούμενα τον εξορθολογισμό της χρήσης και την διάχυση της κουλτούρας του Green Mobility.

Η χρήση νέων τεχνολογιών, Smart Trains, «πράσινων αυτοκινήτων», υβριδικών κινητήρων, εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση-φυσικό αέριο, έξυπνα ορυκτά καύσιμα ενδιάμεσης λύσης κ.ά.) και ICT (information & communications technology) συστημάτων, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πολύτιμων ενεργειακών πόρων, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια της μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς εμπορευμάτων.

Σημείο ιδιαίτερης θεματικής αναφοράς αποτελεί η χρήση των νέων μορφών ενέργειας (όπως  H2) στη βιομηχανική αλλά και στη γενικότερη παραγωγική διαδικασία.

Ταυτότητα Συνεδρίου & Ομιλητές

Το Συνέδριο πραγματεύεται την αυξανόμενη τάση κατά την οποία, η διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία και νέων επιχειρηματικών μοντέλων κινητικότητας, συνθέτουν μια εναλλακτική προοπτική στην αυτοκίνηση, η οποία απαιτεί μεν την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, την ανάπτυξη δικτύου τεχνικής υποστήριξης και την κατάρτιση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, δημιουργεί δε πρόσθετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη.

Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη περαιτέρω εξέλιξης της έρευνας και της καινοτομίας στον κλάδο της αυτοκίνησης.

Ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και ειδικοί εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν προτάσεις για την διάχυση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών αυτοκίνησης στην κοινωνία, τις βέλτιστες  επιχειρηματικές και επενδυτικές στρατηγικές, με προσανατολισμό στην εναλλακτική προοπτική των μορφών ενέργειας και ιδιαίτερα των καυσίμων, με έμφαση στην  αυτοκίνηση.

Η κύρια θεματολογία περιλαμβάνει:

Ενότητα 1η: Green Mobility. Δυνατότητες ανάπτυξης και τρόποι λειτουργίας της αγοράς οχημάτων και ενέργειας.

 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση των αυτοκινήτων με εναλλακτικά καύσιμα, με κύριο μοχλό την ηλεκτροκίνηση και την αεριοκίνηση. Η εμπορική πολιτική των μεγάλων Παρόχων.
 • Επέκταση των δικτύων παροχής εναλλακτικών καυσίμων, όπως η απαιτούμενη αύξηση των σταθμών ηλεκτροφόρτισης και σημείων προμήθειας φυσικού αερίου.
 • Αύξηση της διείσδυσης των εγκαταστάσεων (μικρών και μεγάλων) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα δίκτυα καυσίμων καθώς και της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Οι ευφυείς πόλεις και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ανάπτυξη υποδομών εντός του πλαισίου των «έξυπνων δικτύων των πόλεων», με αύξηση των σημείων ηλεκτρικής φόρτισης και προμήθειας πράσινων καυσίμων. Τα δημοτικά μέσα Μαζικής μεταφοράς και η επόμενη μέρα στην ενδο και διαδημοτική μετακίνηση.
 • Τη χρήση της πράσινης ενέργειας και των εναλλακτικών καυσίμων στην πρωτογενή παραγωγή και γενικότερα στον αγροτικό τομέα.

Ενότητα 2η: Αειφόρος Επιχειρηματικότητα και σύγχρονες μεταφορές.

 • Επιχειρηματικά μοντέλα οικολογικών μετακινήσεων και μεταφορών.
 • Αξιοποίηση των αυτοκινήτων, με χρήση εναλλακτικών καυσίμων, σε εταιρικούς στόλους οχημάτων, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, στον τουρισμό.
 • Προώθηση του «κοινόχρηστου αυτοκινήτου».

Ενότητα 3η: Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη. Η ώρα των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Συνεργασία Πανεπιστημιακών και Ακαδημαϊκών Φορέων με την αγορά και τις επιχειρήσεις.
 • Παρουσίαση περιπτώσεων από τον Ακαδημαϊκό χώρο και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και ενημέρωση για την καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική μετακίνηση.

Ενότητα 4η: Νομοθετικό πλαίσιο, Ανάπτυξη Υποδομών και Επενδυτική Προοπτική.

 • Κίνητρα στήριξης της αγοράς και χρήσης αυτοκινήτων εναλλακτικών καυσίμων (σύνδεση με εθνικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές υποχρεώσεις και στόχους).
 • Οι τεχνολογίες επικοινωνίας στις μεταφορές, ως παράγοντας αναπτυξιακής προοπτικής και ο νέος παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακός χάρτης, εμπλουτισμένος με τη χρήση της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών.
 • Οι Επενδύσεις σε Υποδομές, (οδικοί άξονες, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια, μεγάλα κατασκευαστικά έργα) ως μοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους Αρχών και Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, σε ανώτατα στελέχη Οργανισμών του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρειών του Ιδιωτικού Τομέα, σε εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, των καυσίμων, του κλάδου των μεταφορών, του ασφαλιστικού και του χρηματοπιστωτικού επιχειρείν, σε εμπειρογνώμονες και Ακαδημαϊκούς.

Αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των Ομιλητών-Συνέδρων με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων και υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Ιδιαίτερη Ιδιαίτερη επισήμανση

Με στόχο την ασφαλή – υγειονομικώς άρτια κάλυψη της εκδήλωσης και προστασία των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί, εκ μέρους των διοργανωτών, το σύνολο των προβλεπόμενων ενεργειών και διαχειρίσεων, όπως: παρουσία Ιατρού, απολύμανση χώρου, παροχή εξοπλισμού προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, γάντια κ.α.), τήρηση αποστάσεων (αναλογική συμμετοχή βάσει τ.μ.), διαχείριση ανελκυστήρων κλπ.

Πληροφορίες –  Συμμετοχές:

 • Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021, email: iea@iea.org.gr

www.kede.gr

www.autokinisi.iea.org.gr